Statsbudsjettet 2015 legges frem onsdag 08. oktober kl. 10:00

Revidert budsjett 2014


– I budsjettet for 2014 tok Regjeringen de første skrittene for å dreie norsk økonomi og det norske samfunnet i en ny og bedre retning. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier finans­minister Siv Jensen.

Pressemeldinger

Et budsjett for verdiskaping og en bedre hverdag

- Den økonomiske utviklingen tilsier ikke at det er behov for større justeringer nå, sier finansminister Siv Jensen, men det er fortsatt helt sentralt hvordan oljepengene brukes. Skal vi opprettholde veksten i økonomien er det nødvendig å legge mer vekt på produktivitet og på tilbudssiden i økonomien. Regjeringens politikk om å satse mer på investeringer og kunnskap videreføres og styrkes.

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2014

Regjeringa foreslår å fjerne båtmotoravgifta og å gjere dei avgiftsfrie kvotene ved innførsel av alkohol og tobakk meir fleksible. Vidare foreslår Regjeringa å stramme inn reglane for innsyn i skattelistene. Revidert nasjonalbudsjett inneheld også enkelte mindre endringar i skatte- og avgiftsopplegget for 2014.

Statsbudsjettet A til Å

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.

Revidert budsjett på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslagene i revidert budsjett for 2014.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2014.

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Endring av avgiftsfrie kvoter

Regjeringen foreslår at kvoten for tobakkvarer kan byttes med 1,5 liter vin eller øl.

Budsjettet på 80 sekunder

Finansministeren forteller om revidert budsjett.