Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2016 – 2017)

Skatter, avgifter og toll 2017

Tilråding fra Finansdepartementet 23. september 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

2 Hovedtrekk i skatte- og avgiftssystemet

Del 2 Nærmere om forslagene

3 Skatt på alminnelig inntekt mv.

4 Formuesskatt

5 Personskatt for øvrig

6 Finansskatt

7 Landbruksbeskatning

8 Næringsbeskatning for øvrig

9 Merverdiavgift (kap. 5521 post 70)

10 Særavgifter

11 Toll

12 Sektoravgifter og gebyrer

Del 3 Andre lovsaker

13 Styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

14 Plikt til å levere land-for-land-rapport til skattemyndighetene

15 Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skattemyndighetene

16 Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

17 Skattefritak for sikkerhetstiltak finansiert av arbeidsgiver

18 Oppretting og presisering av lovtekst mv.

19 Oppfølging av skatteforvaltningsloven

Del 4 Omtalesaker

20 Naturalytelser

21 Skatteinsentiver for langsiktige investeringer i oppstartsselskap

22 Gavefradragsordningen

23 Produksjonslinjer og eiendomsskatt på kraftanlegg

24 Anmodningsvedtak om innsyns- og klagerett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg

25 Merverdiavgift

26 Oppfølging av Grønn skattekommisjon

27 Utredning av tax free-ordningen

A – Forslag til lovvedtak

Forslag til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Forslag til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)

Forslag til lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Forslag til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Forslag til lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)

Forslag til lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

Forslag til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

Forslag til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

Forslag til lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Forslag til lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Forslag til lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2017 (Stortingets skattevedtak)

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2017

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på konti-nentalsokkelen for budsjettåret 2017

Forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hvalfangst og selfangstnæringene for 2017

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2017 (kap. 5521 post 70)

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2017

Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2017 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vedlegg og registre

Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Skattestatistikk for 2014

Toll