Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2016–2017) statsbudsjettet for budsjettåret 2017 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 61, 400–497, 3400–3497

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

495 362 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

6 569 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling , kan overføres

31 392 000

50

Norges forskningsråd

22 851 000

70

Overføringer til private

7 710 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

13 651 000

577 535 000

Sum Administrasjon

577 535 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter

108 747 000

108 747 000

410

Domstolene

01

Driftsutgifter

2 334 618 000

21

Spesielle driftsutgifter

69 093 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler , kan overføres

6 474 000

2 410 185 000

411

Domstoladministrasjonen

01

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 410 post 01

84 650 000

84 650 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

232 061 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 347 000

269 408 000

Sum Rettsvesen

2 872 990 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen

01

Driftsutgifter

4 612 327 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under kap. 430 post 01

88 332 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

44 456 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. , kan overføres

82 000 000

70

Tilskudd

23 101 000

4 850 216 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

01

Driftsutgifter

189 931 000

189 931 000

Sum Kriminalomsorg

5 040 147 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

16 632 764 000

21

Spesielle driftsutgifter

145 307 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag , kan overføres

10 732 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

27 050 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold , overslagsbevilgning

219 966 000

60

Tilskudd til kommunene

13 275 000

70

Tilskudd

80 080 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 974 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

17 318 148 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

587 009 000

587 009 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

01

Driftsutgifter

892 885 000

892 885 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

240 171 000

240 171 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

8 704 000

8 704 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

5 184 000

5 184 000

Sum Politi og påtalemyndighet

19 052 101 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter

748 345 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

7 114 000

70

Overføringer til private

6 338 000

761 797 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

26 744 000

26 744 000

453

Sivil klareringsmyndighet

01

Driftsutgifter

8 900 000

8 900 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

726 704 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

2 140 161 000

2 866 865 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

105 120 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 087 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

8 546 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

46 399 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

106 656 000

293 808 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Driftsutgifter

213 277 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett

335 522 000

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

63 653 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

359 109 000

971561 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

4 929 675 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

46 246 000

46 246 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

1 090 813 000

1 090 813 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

4 233 000

4 233 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

16 763 000

16 763 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

196 649 000

21

Spesielle driftsutgifter

174 640 000

371 289 000

Sum Andre virksomheter

1 529 344 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

689 897 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

47 038 000

736 935 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m. , overslagsbevilgning

103 742 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging , overslagsbevilgning

58 132 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

30 563 000

192 437 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

01

Driftsutgifter

24 600 000

70

Erstatning til voldsofre , overslagsbevilgning

365 503 000

390 103 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

46 694 000

46 694 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

117 325 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak , kan overføres

5 817 000

123 142 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

76 731 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

7 318 000

84 049 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 573 360 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

318 968 000

318 968 000

Sum Svalbardbudsjettet

318 968 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

1 171 401 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

2 778 776 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

62 278 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overføres

4 334 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

117 000 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

300 535 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

477 162 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

31 046 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger , overslagsbevilgning

101 117 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak , kan nyttes under kap. 496 post 60

20 997 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet , kan overføres

16 623 000

5 081 269 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

320 997 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling , kan nyttes under post 1

8 773 000

329 770 000

Sum Beskyttelse og innvandring

5 411 039 000

Integrering og mangfold

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

263 484 000

263 484 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

43 823 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

50 000 000

50

Norges Forskningsråd

7 097 000

60

Integreringstilskudd , kan overføres

12 364 808 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

3 995 314 000

62

Kommunale innvandrertiltak

179 906 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 104 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

81 210 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

2 649 000

73

Tilskudd

15 035 000

16 741 946 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

40 911 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

29 236 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

2 527 846 000

2 597 993 000

Sum Integrering og mangfold

19 603 423 000

Sum departementets utgifter

60 908 582 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Departementets inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

2 679 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 220 000

03

Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet

5 114 000

9 013 000

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr

342 373 000

02

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

21 533 000

03

Diverse refusjoner

1 787 000

04

Vernesaker jordskiftedomstolene

6 012 000

371 705 000

3430

Kriminalomsorgen

02

Arbeidsdriftens inntekter

89 930 000

03

Andre inntekter

24 000 000

04

Tilskudd

2 297 000

116 227 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

03

Andre inntekter

1 016 000

1 016 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr – pass og våpen

260 954 000

02

Refusjoner mv.

339 604 000

03

Salgsinntekter

193 568 000

04

Gebyr – vaktselskap

1 819 000

05

Personalbarnehage

5 464 000

06

Gebyr – utlendingssaker

200 972 000

07

Gebyr – sivile gjøremål

778 839 000

08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 311 000

1 802 531 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

15 986 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 773 000

33 759 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

02

Refusjoner

12 697 000

12 697 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

144 528 000

03

Diverse inntekter

25 692 000

06

Refusjoner

2 116 000

172 336 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

01

Refusjoner

25 197 000

25 197 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Abonnementsinntekter

317 253 000

02

Refusjoner driftsutgifter

40 253 000

03

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

63 756 000

04

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

445 000

421 707 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 333 000

9 333 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 855 000

3 855 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd

02

Refusjoner

663 000

663 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

111 651 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

18 623 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

1 767 973 000

05

Refusjonsinntekter

8 521 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

20 997 000

1 927 765 000

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

01

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

270 875 000

02

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

254 136 000

03

Tilskudd til integreringsmottak, ODA-godkjente utgifter

9 900 000

534 911 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

129 264 000

129 264 000

Sum departementets inntekter

5 571 984 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  Kap. 61 post 01

  Kap. 3061 post 03

  Kap. 400 post 01

  Kap. 3400 post 01

  Kap. 400 post 21

  Kap. 3400 post 03

  Kap. 410 post 01

  Kap. 3410 postene 02 og 03

  Kap. 410 post 22

  Kap. 3410 post 04

  Kap. 411 post 01

  Kap. 3411 post 03

  Kap. 430 post 01

  Kap. 3430 postene 03 og 04

  Kap. 430 post 21

  Kap. 3430 post 02

  Kap. 432 post 01

  Kap. 3432 post 03

  Kap. 440 post 01

  Kap. 3440 postene 02, 03, 04 og 05

  Kap. 442 post 01

  Kap. 3442 postene 02 og 03

  Kap. 444 post 01

  Kap. 3444 post 02

  Kap. 451 post 01

  Kap. 3451 postene 03 og 06

  Kap. 454 post 01

  Kap. 3454 post 01

  Kap. 455 post 01

  Kap. 3455 post 01

  Kap. 456 post 01

  Kap. 3456 post 02

  Kap. 456 post 22

  Kap. 3456 post 03

  Kap. 456 post 45

  Kap. 3456 post 04

  Kap. 473 post 01

  Kap. 3473 post 01

  Kap. 474 post 01

  Kap. 3474 post 02

  Kap. 490 post 01

  Kap. 3490 post 05

  Kap. 491 post 01

  Kap. 3491 post 01

  Kap. 495 post 01

  Kap. 3495 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. Overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet ­ politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

100 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

177 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet post 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

V

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

VI

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan:

 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VII

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan inngå avtaler med varighet utover 2017 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap.490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse. Stortinget samtykker videre i at Justis- og beredskapsdepartementet kan iverksette beredskapstiltak med varighet utover 2017 for eventuelt sterkt økte ankomster av asylsøkere selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter og post 49 Kjøp av eiendommer og selv om det ikke foreligger fastsatt kostnadsramme. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 3 mrd. kroner i 2017.