Nett-treff med finansministeren

Fra kl. 15.00 til 16.00 svarte finansministeren på spørsmål om Revidert budsjett 2002. Spørsmålene og svar ble lagt ut fortløpende. Du kan lese svarene fra finansministeren her.

Hva er den største endringen i revidert budsjett for 2002 ?

Det er særlig tre områder hvor Regjeringen foreslår større endringer i forbindelse med revidert budsjett:

  • Forsvar: Her legges det inn ca. 1 mrd. økning, slik det ble foreslått i en proposisjon til Stortinget for kort tid siden. I tillegg er det bevilgninger til Afghanistan på i overkant av 0,5 mrd.
  • Helse: Regjeringen foreslo i en proposisjon til Stortinget forrige uke en økning på ca. 1,8 mrd. til helseforetakene. Dette betyr at sykehusene skal kunne fortsette med den høye aktivitet de hadde i 2001 - aktivitet som var på et historisk høyt nivå.
  • Kommunene: Vi foreslår en økning på ca. 900 millioner kroner til kommunene. Dette er blant annet viktig for kommunenes muligheter til å satse på skolen.

I tillegg er det økning på områder som skole, politi, kultur, tolletaten, rassikring og barskogvern.

Disse økningen oppveies av at inntektene på statsbudsjettet øker med omtrent tilsvarende beløp, slik at balansen opprettholdes, og vi holder den såkalte "handlingsregelen" for bruk av oljepenger. I 2002 skal vi bruke ca. 25 mrd. "oljekroner".

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor kan man ikke bruke mer av oljefondet?

Vi bruker stadig mer oljepenger. Hver dag bruker vi ca. 15 millioner kroner mer oljepenger, eller 5-6 mrd. kroner mer hvert år. Det betyr at vi i år bruker ca. 25 mrd. oljekroner. Det bruker vi til å redusere skatter og avgifter og gi bedre offentlige tjenester.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss finansminister

  

Hvor mye av de 12,8 milliardene går til vanlige skattebetalere ?

Det er en god del av de nesten 13 mrd. som går til vanlige skattebetalere.

Lettelsene i toppskatt, økt minstefradrag etc innebar en lettelse på 3 mrd. Videre reduserte vi boligskatten for 1/2 mrd, vi satte ned alkoholavgiftene for 1/2 mrd, vi fjernet flypassasjeravgiften for 1 1/4 mrd, vi har foreslått toll-lettelser med en årsvirkning for vel 200 mill.

I tillegg vil jo alle ha glede av at næringslivet går godt, blant annet som følge av fjernet investeringsavgift fra 1. oktober, fjernet dobbelstskatt på utbytte, bedre avskrivningsregler mv.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Jeg flyttet over til Finland i juli 2001. Jeg hadde opprinnelig planlagt å kjøpe bil her borte (først og fremst av praktiske grunner) - men de nye reglene for innføring av bil til Norge (der det ikke lenger gis anledning til å ta bil inn som flyttegods)gjør at kjøp av ny bil blir meningsløst dyrt dersom jeg tar sikte på fortolling tilbake til Norge. Hva er bakgrunnen for en slik regelendring?

Tanken bak en slik ordning er at alle bilkjøp skal behandles likt,- enten man bor i utlandet eller i Norge. Vi sparer mye byråkrati og skatteinntektene øker også noe.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Vi har en underskriftskampanje blant nordmenn som jobber og bor i utlandet, og har iløpet av få måneder samlet tusen underskrifter mot overgangsordningen for fjerningen av flyttebilordningen. Hva skal til for å få omgjort overgangsordningen, som jo har en tilbakevirkende kraft som er veldig uheldig for oss som bor i utlandet?

Overgangsordningen virker fra den dagen forslaget ble presentert av Stoltenberg-regjeringen, og gis dermed ikke tilbakevirkende kraft. Vi har imidlertid lagt opp til gode overgangsordninger. For å modernisere offentlig sektor, mener vi at det er unødig å skulle ha flere byråkrater ansatt for å forvalte en slik ordning. Da er det bedre å gjøre generelle velferdstjenester mer brukerorienterte eller å bruke pengene på skatte- og avgiftslettelser for alle.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Synes skatteletten i revidert var puslete. Du har jo lovet mye mer....

Ja. Skatte- og avgiftsletten i 2002 er samlet sett 13 mrd. kroner, og det er ikke puslete. Og mer skal komme i årene fremover.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Kan du love meg at renta ikke går opp? For hva hjelper det med lønnsøkning dersom sentralbanksjefen setter opp renta?

Jeg er enig i at det ikke hjelper mye med lavere skatter og avgifter hvis det spises opp av økt rente. Derfor fører jeg en ansvarlig økonomisk politikk. Men jeg kan ikke love noe om renten, det er sentralbanksjefens ansvar.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hva skal regjeringen gjøre for å lette byrden av momsreformen på enkeltmansforetak?

Stortingsflertallet har vedtatt moms på tjenester. Det samme flertall er der også etter valget. M.a.o. blir det ingen endring. Skal vi lette forholdene for enkeltmannsforetak, så må vi heller konsentrere oss om skatte- og regnskapsregler,- adgang til Brønnøysund og selvfølgelig generelt skattenivå.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Flere finansanalytikere sier at det er stor fare for at renten vil gå opp etter fremleggelsen av revidert budsjett. Hvorfor legger finansministeren opp til en budsjettpolitikk som kan føre til at flere mennesker får mindre å rutte med?

Det er vanskelig å se at vårt reviderte budsjettforslag skal føre til endret renter.

Vi bruker litt mindre oljepenger enn i det opprinnelige budsjettet (24,8 mrd. nå, mot 26 mrd. før) og statsbudsjettet har akkurat samme stramhet som før. Utgiftsøkningene dekkes fullt ut gjennom økte inntekter.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvordan blir det med støtten til private skoler - skal den øke?

Hei Glen.
Regjeringen har allerede signalisert at vi vil øke støtten til private skoler, fra 85% i dag til 90% i fremtiden. Men dette er ennå ikke gjennomført. I det budsjettet vi har lagt frem i dag har vi økt støtten til private skoler med 6,8 millioner - men det er kompensasjon for tidligere utgifter.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Nå må man betale nesten 1 million for en liten ett-roms leilighet i Oslo. Har regjeringen i det reviderte budsjettet lagt til rette for en utvikling som i fremtiden også gir plass til enslige i de største byene ?

Enig i at boligprisene i Oslo er høye,- særlig i de mest attraktive strøk. Det eneste som hjelper er nok økt tilgang på nye boliger. Boligbyggingen i Oslo øker sterkt i inneværende år. Regjeringen har i Oslo satset på å øke tilskuddet til bygging av nye studentboliger for å dempe presset i boligmarkedet. I tillegg gjennomgår vi plan og bygningsloven for å redusere kostnader.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hei Per-Kristian Foss.
Jeg lurte på om det er gjort noen endringer på studielånsrenten fra 1.juli 2002?

Hei Katrine

Studielånsrenten ble i 1999 lagt om slik at den ble markedsstyrt i steden for politisk styrt. Dvs at vi politikere styrer ikke nå renten slik vi gjorde tidligere. Renten som du har hatt i tre år nå tror jeg har vært på ca 5,6% - dvs trolig lavere rente enn du ville hatt med en politisk styrt rente i samme periode. Du kan nå til sommeren velge om du vil ha en flytende eller fast rente, og må vurdere hvilket tilbud du vurderer som det beste.

Det budsjettet som i dag er lagt frem er innenfor handlingsregelen. Med det håper vi at vi har lagt frem et ansvarlig budsjett som ikke skal bidra til økt rente.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor gjør ikke du noe med skatt på formue, samt at pensjonister må betale 55%skatt dersom de har formue?

Hei! Vi har satt i gang et utvalg som skal vurdere det norske skattesystemet, under ledelse av tidligere finansminister Arne Skauge. En viktig del av dette utvalgets arbeid er å se på reduksjoner i formuesskatten. Utvalget vil legge frem sin tilråding i høst. Vi vil følge opp dette i budsjettet for 2004.

Når det gjelder skatten for pensjonister, så er det klart at dagens regler har noen uheldige utslag. Dette skyldes at det er en skattebegrensningsregel for pensjonister med lave inntekter. Som en konsekvens av denne regelen er det også en ordning for å bringe skatten for pensjonistene opp mot vanlig skattenivå. Denne overgangsordningen gir noen uheldige virkninger for marginalskatten for de som berøres, men det er viktig å huske på at de betaler lavere samlet skatte enn med det vanlige skattesystemet.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Jeg er engasjert i sanitetsarbeid, og lurer på om budsjettet Finansministeren legger frem i dag, gjør det lettere for oss å drive vårt arbeid?

Ja, for det første har vi nå kommet med vår fordelingsnøkkel for midlene vi deler ut til frivillige organisasjoner som en kompensasjon for økte utgifter etter innføringen av tjenestemoms. Dette beløpet er totalt på 200 mill. kroner, det dobbelte av det Stoltenberg-regjeringen avsatte til formålet.

For det andre varsler Regjeringen nå at vi vil gi skattefradrag for gaver til 6.000 kroner. Det vil gi en sterk stimulans for at frivillige organisasjoner kan drive et mer aktivt arbeid for å få inn gaver. I løpet av perioden skal gavebeløpet opp til 12.000 kroner. Dette har de frivillige organisasjonene sagt seg godt fornøyde med.

Lykke til med et viktig arbeid!

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Jeg bor i Forsvarskommunen Målselv, og jeg har førstehånds kjennskap til at forsvaret hvert år kaster store mengder mat, drivstoff, og annet utstyr. Dette blir selvfølgelig gjort for og opprettholde samme størrelse på budsjettet neste år. Hvordan har regjeringen tenkt og stoppe den enorme sløsingen i forsvaret? Jeg tror ikke det nytter med enda større bevilgninger.

Det skal selvsagt stilles strenge krav til pengebruken i hele offentlig sektor, inkludert Forsvaret. Ditt konkrete tilfelle kjenner jeg ikke til, men det kan du jo sende en e-post til forsvarsministeren om.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

I Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2002, foreslås det å legge ned Vardø lufthavn. Hvorfor forslås flyplassen nedlagt ?

Presset på flyplasstrukturen er blitt sterkt,- særlig når flytrafikken nå er sterkt dalende. Sikkerhetskravene er også skjerpet og det øker driftskostnadene. Regjeringen foreslår nedleggelse av Vardø fremfor Vadsø fordi trafikken er ca 6 ganger større på Vadsø. Som du sikkert er kjent med,- er avstanden 72 km.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor må motorsykler betale nesten like mye i veiavgift? De brukes bare halve året og har bare to hjul. 1/4 hadde vært mer rettferdig. Hvorfor ikke fjerne hele årsavgiften og legge på 50 øre på literprisen. Det vil folk flest tjene på og miljøvennlige biler blir billigere i drift.

Vi skal løpende vurdere årsavgiften på både bil og motorsykkel. Men vi har ingen planer om å øke avgiften på bensin.

Slike endringer gjøres under alle omstendigheter i budsjettet,- ikke i revisjonen midt i året.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

15 %reduksjon av alkoholavgiften i Tilleggsproposisjonen ga håp om noe mer i revidert, men nei. Er finansministeren presset av KRF til ikke å redusere alkoholavgiften, eller er finansministeren fornøyd med prisnivået på alkohol i Norge?

Regjeringen har, som du sier, allerede redusert alkoholavgiftene. I dette reviderte budsjettet har vi fjernet tollsatsene på en rekke industrivarer. Det vil komme mer på grensehandelsutsatte varer i årene som kommer!

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor har dere ikke endret flyttebilordningen tilbake til det den opprinnelig var? Overgangsordningen har tilbakevirkende kraft for mange nordmenn i utlandet, er det rettferdig?

Overgangsordningen virker fra den dagen forslaget ble presentert av Stoltenberg-regjeringen, og gis dermed ikke tilbakevirkende kraft. Vi har imidlertid lagt opp til gode overgangsordninger. For å modernisere offentlig sektor, mener vi at det er unødig å skulle ha flere byråkrater ansatt for å forvalte en slik ordning. Da er det bedre å gjøre generelle velferdstjenester mer brukerorienterte eller å bruke pengene på skatte- og avgiftslettelser for alle.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Er det satt igang tiltak som vil forbedre kollektivtransport-tilbudet i de store byene?

Hei Hans

Ja, det er det. Regjeringen er veldig glad for at vi har fått til en kollektiv satsing som både kommer elever- og studenter til gode. Det vi fremmer er en rabatt på buss, men også kortdistanse-tog (NSB). Tiltaket er på tilsammen 27 millioner nå i revidert og medfører en rabatt på 40%!

Regjeringen har i Sem-erklæringen lovet å jobbe for billigere kollektiv-trafikk og vil jobbe for det utover perioden (vi har bare fungert i litt over ett halvt år). Vil også nevne at vi i høst bevilget 45 millioner ekstra til t-banen i Oslo og 5 millioner til planlegging av bybane i Bergen og 15 mill til student og elev-rabatt.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Kan du garantere at det vil bli vanskeligere å smugle tollbelagte varer fra andre land i året som kommer?

Jeg kan i alle fall garantere at vi gir mer penger til tolletaten slik at de får bedre muligheter til ta smuglerne. Dessuten rydder vi opp i tollsystemet slik at Tolletaten kan holde på med det viktigste, i stedet for å bruke masse tid på unødige skjemaer. Blant annet skal nå Tolletaten kjøpe inn en mobil scanner, som gjør det mye lettere å gjennomlyse biler, containere og annet for å finne smuglervarer, eller til og mennesker som blir smuglet.

Dessuten har jeg gitt Tolletaten i oppdrag å komme med eget forslag til omstilling. Tolletaten er i dag administrert på en gammeldags måte - nå skal de få større frihet til å organisere seg mer effektivt slik at tollerne kan bekjempe kriminalitet.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Vil vi se flere tollreduksjoner i året som kommer?

Ja, vi vil fjerne all industritoll i denne stortingsperioden, dvs. frem til 2005. Det gjenstår nå 320 tollsatser. Å fjerne disse vil koste over en halv milliard kroner. Det betyr lavere priser for forbrukerne, enklere vilkår for næringslivet og tolletaten samt bedre markedsadgang for utviklingslandene og deres varer.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

I st.meld. nr. 26 om kollektivtransport sier dere at "Staten har det overordnede ansvaret for kollektivtransporten. For jernbanetransporten har staten det direkte ansvaret." Hvordan forklarer du da at dere bevilger penger til studentrabatt på lokal kollektivtrafikk, men ikke ønsker å prioritere NSB, hvor dere selv sier dere har det direkte ansvaret?

Hei Astrid

Regjeringen har denne gang prioritert en kollektiv satsing som både kommer elever- og studenter til gode. Det vi fremmer er en rabatt på buss, men også kortdistanse-tog (NSB ). Tiltaket er på tilsammen 27 millioner nå i revidert og medfører en rabatt på 40%! Rabatten på langdistanse-tog (bare til NSB) er en rabatt bare mot studenter. Vi fikk dessverre ikke plass til den i revidert nasjonalbudsjett, som ikke er et nytt statsbudsjett - men bare en revidering.

Regjeringen har i Sem-erklæringen lovet å jobbe for billigere kollektiv-trafikk og vil jobbe for det utover perioden (vi har bare fungert i litt over ett halvt år). Vil også nevne at vi i høst bevilget 45 millioner ekstra til t-banen i Oslo og 5 millioner til planlegging av bybane i Bergen og 15 mill til student og elev-rabatt.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Ingen signaler om lettelser i bilbeskatningen ble gitt i revidert budsjett. Har regjeringen planer om forenklinger/lettelser for 2003.

Vi kommer til å foreslå flere skatte- og avgiftslettelser i budsjettet for 2003, men hva dette blir må du vente til høsten for å se.

Vi har gitt 13 mrd. i skatte- og avgiftslettelser til nå, og skal følge opp i årene som kommer.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Jeg har ikke sett nøye på det reviderte budsjettet, men lurer veldig på om kap. 552 post 54, program for vannforsyning, som regjeringen presterte å fjerne fra budsjettet for 2002, er kommet inn i budsjettet igjen. Det er i dag mange kommuner som sliter med vannkvaliteten og som ikke har økonomi til å bygge ut en skikkelig vannforsyning. Hvordan har regjeringen tenkt at dette skal finansieres når det ikke blir bevilget penger til denne posten?

Det er ingen nye midler i Revidert budsjett.

For videre detaljer må jeg anbefale Kommunaldepartementet

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hva er egentlig tanken bak Miljøfondet som det skal invisteres 1 mrd kroner i? Hvilken nytte skal fondet gi?

Tanken bak miljøfondet er at det bare skal skal investere i bedrifter som har en bevisst miljøstrategi - eller bidrar til svært positive miljøtiltak. Så langt har det dessverre vist seg at avkastningen til miljøfondet har vært noe lavere enn for andre deler av petroleumsfondet. Tanken har vært at noe av vår oljeformue bør gå tilbake til fremtidsrettet miljøarbeid og da har organiseringen i et eget miljøfond blitt sett på som en konstruktiv måte.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor var AMS ordning lagt ned og når kan vi forventer høyere fradrag for privat sparing?

Regjeringen har ingen planer om å gjeninnføre AMS-ordningen. Sparingen i Norge går faktisk ganske bra. Jeg tror det viktigste etter hvert er å redusere skatten på sparing,- formuesskatten.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hva er vitsen med å bevilge enda mer penger til tollvesenet? Øker risikoen for å bli tatt nå?

Risikoen for å bli tatt bør absolutt øke - spesielt hvis man driver med alvorlig kriminalitet som menneskesmugling eller narkotikasmugling! Hensikten med økningen i bevilgningen er å gjøre tollvesenet bedre i stand til å slå ned på disse forbrytelsene. Det er blant annet bevilget penger til å kjøpe en såkalt "scanner", som man kan gjennomlyse containere med. I tillegg er vi opptatt av å forenkle regelverket både for enkeltmennesker og bedrifter, slik at tollvesenet skal kunne bruke tid og krefter på det som virkelig er viktig å slå ned på.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

De nye og kompliserte reglene om skattemessig behandling av kjøregodtgjørelse er vel en dårlig start for en finansminister fra Høyre ?

Jeg synes ikke det er noen dårlig start å redusere skatter og avgifter med 12,8 milliarder kroner - det er historisk mye! Det er riktig at jeg ikke fant rom til å reversere Stoltenberg-regjeringens forslag om dette, men jeg kan garantere at Finansdepartementet ikke nå jobber med nye skatte- og avgiftsøkninger. Tvert imot - nå jobber vi for reduksjoner!

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Når faller forskjellen mellom gifte og samboere når begge par har 1 barn og kun en av foreldrene i hvert par har intekt? (dvs ene forsørgere.)

Dette er en problemstilling Regjeringen vil komme tilbake til i den såkalte Familiemeldingen. Her vil vi blant annet gå inn på større grad av likebehandling mellom gifte og samboere.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Kva skjer med driftstilskuddet til Det frivillige skyttervesen ?

Det vil avhenge av Stortingets behandling av Regjeringens forslag om Forsvaret. Så jeg kan ikke svare nå, men du vil se resultatet i løpet av våren.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Faller fortsatt Inv.avgiften bort 1.10.2002?

Ja, det gjør den hvis ikke Stortinget endrer opplegg. Det hverken tror eller håper jeg.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvordan blir det med støtten til barnehagene - også de private?

Regjeringen sier i Sem-erklæringen at vi skal likestille private og offentlige barnehager. Dette jobber vi med å lage et system for, og første runde i denne endringen skjer fra 1. januar. Dette betyr at støtten til de private barnehagene øker.

Vi prioriterer i første rekke å sørge for flere plasser, slik at flere kan få tilbud om plass, mens prisen er prioritet nr. 2. Vi håper at vi også får Stortinget med oss på denne prioriteringen.

Det korte svaret er altså: Støtten til de private vil øke og det vil skje endringer fra og med 1. januar 2003.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Det ser ut til at arbeidsledigheten øker. Vil arbeidsledighetstiltak øke i tilsvarende grad?

Arbeidsledigheten gikk noe opp i fjor etter 11. september. Nå er den på vei tilbake. Vi regner med at ledigheten holder seg på samme nivå ut året som vi antok i fjor høst, det vil si 3,6 prosent. Det er et svært lavt nivå. Til tross for det har vi ikke foreslått reduksjoner i arbeidsmarkedstiltakene, hverken i budsjettet vi la frem i fjor høst eller i dette budsjettet.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor skiller dere mellom samboerer med og uten barn når det gjelder arveavgift?

Spørsmålet om definisjon av samboerskap kommer regjeringen tilbake til i Familiemeldingen. I denne omgang holder vi oss til den etablerte definisjon i Folketrygden,- felles barn. Dersom det skal innføres nye definisjoner ,- så må reglene være entydige og kontrollerbare. Barneministeren har f eks antydet en registreringsordning.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Revidert innebærer overføringer til kommunesektoren. Men i går (Nationen 6 mai s 6) sier Erna Solberg at kommunene slett ikke har noen grunn til å være fornøyd. Har kommunene grunn til å juble over RNB 2002?

Jeg har møtt få som jubler over RNB ! Kommunene er imidlertid en av tre "vinnere" i RNB, sammen med helse og forsvar.

Det blir etter Regjeringens forslag en betydelig økning i overføringen til kommunene. Vi har foreslått:

  • 750 millioner i økte frie inntekter som vil være viktig f.eks i skole-satsing og generell styrking av økonomien
  • 100 millioner til fylkeskommunene til å betjene underskudd på gjeld som er pådratt i 2001, spesielt ifb. med sykehusdrift
  • 75 millioner til flyktningeboliger
  • Ca. 100 mill. økning på andre poster (øremerkede poster) (lærlinger, skole- og studentrabatt, landslinjer m.m.)

I tillegg er det anslått at skatteinntekten i kommunene vil øke med ca. 1 mrd. i år.

Som nevnt innledningsvis vil vi nok sjelden oppleve at noen sier de er fornøyd med det som kommer, men jeg synes uansett at vi har laget et godt opplegg for kommunene i RNB.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Det er dokumentert at mange funksjonshemmede betaler 20 000. kr.i årlig avgift og egenandeler til f.eks. hjemmetjenester - en "avgift for å få lov å delta i samfunnet." Dere har lovet å fjerne denne skatt på sykdom, og innføre et tak-2 . Når?

Jeg kan ikke svare på hvor høyt taket blir, men forslaget kommer i Budsjett 03,- altså til høsten. Takstørrelsen drøftes i helsedep sammen med organisasjonene.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Har Revidert budsjett vedtatt at prøverørsbefruktning blir uten kostnader for den enkelte, dvs dekkes av staten?

Både Stoltenberg-regjeringen og Samarbeidsregjeringen har foreslått at kunstig befruktning skal finansieres med egenandeler. Dette er vedtatt av Stortinget.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor ble det ikke gjort noe med den urettferdige firmabilbeskatningen i revidert nasjonalbudsjett?

Regjeringen ønsker å gi skatte- og avgiftslettelser til alle, slik vi begynte med i fjor høst. Da fant vi ikke rom til å redusere den foreslåtte økningen av firmabilbeskatningen som Stoltenberg kom med. En reversering på firmabilbeskatningen ville kostet litt under en milliard kroner (820 mill. kroner) å gjøre noe med. Da ville vi hatt mindre til rådighet for generelle skatte- og avgiftslettelser eller viktige velferdssatsinger.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Døgnåpen forvaltning. Hvor langt er man kommet med denne målsetningen og hvor mye er satt av i statsbudsjettet for dette formål?

Jeg kan ikke gi noe godt svar, men hvis du sender spørsmålet til Victor Norman, kan han sikkert gi et bedre svar.

Men: Regjeringen er i full gang på dette området - at jeg svarer her nå, er jo i alle fall et godt tegn! :)

Det er ikke satt av penger til et slikt formål da det ikke bare står på penger, men også på hvordan det offentlige organiserer seg og jobber. Offentlig sektor skal bli mer brukerorientert!

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvordan kan dere bevilge mer støtte til de frivillige organisasjonene(gjennom trekk i selvangivelsen) når de allerede har så mye penger fra automatene?

Den nye ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner vil gjelde flere enn de som i dag har plassert ut pengeautomater. Det er gjerne de store organisasjonene med stort apparat og forholdsvis god økonomi som kan plassere ut slike automater. Vi ønsker å styrke økonomien for ALLE typer frivillige organisasjoner på landsbasis.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor reduseres ikke boligskatten?

Boligskatten ble redusert i statsbudsjettet for 2002. Det vil du merke på selvangivelsen for i år som du fyller ut neste år. Regjeringen vil fjerne boligskatten helt i løpet av perioden.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Tre store utgifter for enslige i Oslo er: Leilighet, Alkohol og Oslo sporveier. Kan finansministeren love å gjøre minst en av disse store utgiftspostene mindre i løpet av inneværende stortingsperiode ?

Alkoholavgiftene er redusert i år.
Boligskatten er redusert, men det merker du først på selvangivelsen neste vår. Sporveisprisene har regjeringen ikke ansvaret for,- men det er bevilget en viss støtte til opprustning av Oslos T-baner for første gang i statsbudsjettet.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hva skjer hvis oljeprisene ikke holder mål i forhold til regjeringens forutsetninger på henholdsvis 200 kroner i 2002 og 180 i 2003?

På kort sikt skjer det ikke så veldig mye når oljeprisen blir annerledes enn forutsatt. Noe av poenget med Petroleumsfondet er nettopp å være en buffer mellom norsk økonomi og svingende oljepriser, slik at f.eks. ikke lavere oljepriser skal slå rett ut i dårligere velferdstilbud eller økte skatter.

Over tid vil selvfølgelig oljeprisen være med på å bestemme størrelsen på oljefondet. Nå følger vi en retningslinje for finanspolitikken der vi bruker realavkastningen av petroleumsfondet. Dermed vil f.eks. hvor mye oljepenger vi skal bruke i 2003 bestemmes av blant annet oljeprisen i løpet av 2002.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor finnes det ikke fradragsmuligheter for de som kun har råd til å leie leilighet, slik at man ikke i like stor grad kaster penger rett ut vinduet ?

Nei, det norske skattesystemet har ikke og har heller aldri hatt, fradrag for annet enn renteutgifter,- i dette tilfellet for bolig. Jeg frykter nok at en slik fradragsordning for leie bare ville føre til at leieprisen økte.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Syntes du olje er bra eller dårlig ?

Olivenolje er bra, men jeg er nok litt usikker på om det er du spør om....

Oljen i Nordsjøen har i alle fall vært bra for norsk økonomi.

Med vennlig hilsen
Per-Kristian Foss
finansminister

  

Hei, jeg arvet min samboer i 2001. Jeg leser nå at arveavgiften gjelder også for samboere, og lurer på om dette får innvirkning for meg (tilbakevirkende kraft)?

Hei! Det var leit å høre om samboeren din.
Forslaget er foreslått med virkning fra 1.1.02. Samtidig er det et visst etterslep i arveavgiftsoppgjørene, så det kan være visse muligheter også når arven oppsto i 2001. Hvordan dette vil slå ut i ditt konkrete tilfelle kan jeg ikke si noe om uten å kjenne detaljene.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Det er bra at budsjettet inneholder studentrabatt på bussen, men hvorfor får vi ikke rabatten tilbake på NSB? Synes du det er riktig at fly er billigere enn tog når jeg skal reise hjem fra Oslo til Bergen?

Hei Kyrre
Det er slik at det blir ikke plass til alle gode tiltak innenfor et budsjett, og denne gang var det jo ikke et nytt budsjett en gang men en revidering. Derfor er regjeringen veldig glad for at vi har fått til en kollektiv satsing som både kommer elever- og studenter til gode. Det vi fremmer er en rabatt på buss, men også kortdistanse-tog (NSB). NSB-rabatten på langdistanse er også en god sak - men som bare kommer studenter tilgode. Regjeringen har i Sem-erklæringen lovet å jobbe for billigere kollektiv-trafikk og vil jobbe for det utover perioden (vi har bare fungert i litt over ett halvt år). Både i tilleggsproposisjonen i høst og nå i revidert hadde vi kollektiv-forbedringer.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hva skjer med driftstilskuddene til opplæringskontor/ringer. Noen endringer?

Det ligger en bevilgningsøkning på nesten 40 millioner som skal holde til å gjenopprette gammelt nivå.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Flere finansanalytikere sier at det er stor fare for at renten vil gå opp etter fremleggelsen av revidert budsjett. Hvorfor legger finansministeren opp til en budsjettpolitikk som kan føre til at flere mennesker får mindre å rutte med?

Det er vanskelig å se at vårt reviderte budsjettforslag skal føre til endrete renter. Vi bruker litt mindre oljepenger enn i det opprinnelige budsjettet (24,8 mrd. nå, mot 26 mrd. før) og statsbudsjettet har akkurat samme stramhet som før. Utgiftsøkningene dekkes fullt ut inn gjennom økte inntekter.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

Hvorfor gjør du ingenting med firmabilbeskatningen?

Endringene i firmabilbeskatningen betyr ca 1,3 milliard i budsjettet. Vi overtok dette fra Stoltenberg og valgte å redusere andre skatter og avgifter med tilsammen vel 12 milliarder. I revisjonen av budsjettet er det begrenset rom og vi har valgt å prioritere viktige områder som Forsvaret, sykehusene, skoler og politi.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss

  

 

Tror du ikke at dette budsjettet sammen med det relativt dyre lønnsoppgjøret kan føre til en oppheting i den norske økonomien med en renteøkning som resultat?

Regjeringen holder seg til handlingsregelen for uttak av Petroleumsfondet og dermed er budsjettet forutsigbart i forhold til pengepolitikken. Jeg legger også vekt på at veksten i Norge fortsatt ligger under normalveksten og at prognosene for prisstigningen er justert ned. Stramheten i budsjettet er omlag uendret i forhold til vedtaket i Stortinget i fjor.

Med vennlig hilsen Per-Kristian Foss