Ot.prp. nr. 75 (2001-2002)

Finansdepartementet:

Ot.prp. nr. 75

(2001-2002)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Tilråding frå Finansdepartementet av 7. mai 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Kap. 0

Innleiing

Kap. 1

Fritak frå arveavgift for visse sambuarar

Kap. 2 

Oppheving av skattelova § 10-5 sjuande ledd andre punktum

Kap. 3 

Forslag om endring i meirverdiavgiftslova for tenester som gjeld opplysningar om rutegåande persontransport

Kap. 4

Forslag om endringar i spritlova mv.

Kap. 5 

Retting av lovtekst

(Regjeringa Bondevik II)