Nr.:

20/2002

Dato:

7.5.2002

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Finansministerens kommentarer til det reviderte budsjettet

- Det reviderte budsjettet er først og fremst en revisjon av Stortingets allerede vedtatte rammer. Det er likevel funnet rom til viktige og nødvendige satsinger, spesielt innenfor forsvar og sikkerhet, helse og kommune-Norge, sier finansminister Per-Kristian Foss.

 

- På toppen av historisk store skatte- og avgiftsreduksjoner for 2002, har vi foretatt ytterligere forenklinger og reduksjoner. Endringene i budsjettet skjer innenfor Stortingets retningslinjer om en jevn økning i bruken av oljeinntekter, understreker Foss.

I budsjettproposisjonen finansierer Samarbeidsregjeringen den foreslåtte forsvarsstruktur, samt ekstra bevilgninger til sivil beredskap og innsatsen i Afghanistan, med rundt 1,7 milliarder kroner.

Slik det allerede er foreslått i egen proposisjon, legger Regjeringen opp til å bruke 1,8 milliarder kroner mer til drift og investeringer i helseforetakene i 2002. Dette innebærer at nivået på pasientbehandlingen i helseforetakene i 2001 kan videreføres og økes i 2002. Veksten i pasientbehandlingen vil med Regjeringens opplegg bli over 5 prosent fra 2000 til 2002.

Samarbeidsregjeringen foreslår videre å styrke kommunenes inntekter med vel 0,9 milliarder kroner i 2002. Av dette bevilges 750 millioner kroner til en generell styrking av kommuneøkonomien, samt 100 millioner kroner til fylkeskommunene til å betjene gjeld knyttet til driftsunderskudd i spesialisthelsetjenesten i 2001. Gjelden ble opparbeidet før staten overtok sykehusene. Fylkeskommunene skal fremover motta en tilsvarende årlig kompensasjon. Alt i alt innebærer Regjeringens opplegg en reell vekst i kommunenes samlede inntekter i 2002 på knapt 1 prosent. Kommunesektorens frie inntekter anslås å være reelt om lag de samme i år som i fjor.

Regjeringen foreslår også ytterligere styrking av bevilgningene til forskning og utdanning, kriminalitetsbekjempelse, kollektivtrafikk, samferdsel, miljø og kultur.

Det er allerede vedtatt skatte- og avgiftslettelser for 12,8 milliarder kroner i inneværende år. Regjeringens politikk på dette området fortsetter ved at over 600 tollsatser foreslås fjernet, samt at samboere fritas for arveavgift.

Regjeringen foretar endringene av 2002-budsjettet i samsvar med Stortingets retningslinjer om å benytte realavkastningen av Petroleumsfondet. På denne måten bidrar Samarbeidsregjeringen til forutsigbarhet og ansvarlighet i utøvelsen av finanspolitikken.