Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anslag for den økonomiske utviklingen

Siden framleggelsen av Regjeringens tilleggsproposisjon i fjor høst er vekstanslagene både for internasjonal og norsk økonomi justert noe opp. For internasjonal økonomi har dette særlig sammenheng med sterkere vekstutsikter i USA. Faren for et langvarig internasjonalt tilbakeslag synes nå redusert. Også for norsk økonomi er vekstanslagene noe oppjustert. Det er først og fremst det private forbruket og oljeinvesteringene som nå ser ut til å utvikle seg noe sterkere enn anslått, mens veksten i investeringene i industrien, i kraftforsyning og i enkelte tjenesteytende næringer er justert ned. BNP for Fastlands-Norge anslås nå til å vokse med 1,8 prosent i 2002 og 2,2 prosent i 2003. Sysselsettingen anslås å øke med 15 000 personer i år, mens arbeidsledigheten anslås til 3,6 prosent i år. Lønnsveksten i år ligger an til å bli høyere enn tidligere anslått, og anslås nå til om lag 5 prosent. Det særskilte oppgjøret for lærerne er da holdt utenom. Konsumprisene anslås å øke med 1,4 prosent i år, som er litt lavere enn anslått i tilleggsproposisjonen.