Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) økte arbeidsstyrken med om lag 230 000 personer fra 1993 til 2001. I 2001 var andelen yrkesaktive i befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (yrkesfrekvensen) 73,5 prosent. Dette er rekordhøyt i historisk sammenheng, og det er bare Sveits og Island av landene i OECD-området som har en høyere yrkesfrekvens enn Norge.

Det anslås en økning i arbeidsstyrken på 15 000 personer i år. Dette er om lag i tråd med det befolkningsutviklingen isolert sett tilsier, og yrkesfrekvensen i aldersgruppen 16-74 år ventes således å holde seg stabil.