Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere og flyktninger

På bakgrunn av en betydelig økning i ankomsten av asylsøkere foreslår Regjeringen tilleggsbevilgninger på programkategori 13.20 Innvandring over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett på til sammen 362,7 millioner kroner. Det foreslås blant annet bevilgningsøkninger til drift av statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, til drift av Utlendingsdirektoratet og til utbetaling av integreringstilskudd. Samtidig reduseres de samlede bevilgningene til Utlendingsnemnda, som følge av nye kostnadsanslag.

Som følge av en økning i antall asylsøkere foreslås det også tilleggsbevilgninger på til sammen 38,6 millioner kroner knyttet til registrering av asylsøkere, retur m.m. over Justisdepartementets budsjett.

For øvrig vises det til omtale av bevilgningsøkning på 13 millioner kroner til tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.