Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avtalefestet pensjon (AFP)

Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) er basert på avtale mellom partene i arbeidslivet. I dag har om lag 60 prosent av landets yrkesaktive mulighet til å benytte seg av ordningen. Staten bidrar til ordningen bl.a. gjennom statstilskudd.

Det er anledning til å ta ut delpensjon for eksempel en eller to dager i uken. Delpensjonsreglene i AFP bygger på et pro rata prinsipp som innebærer at dersom inntekten for eksempel reduseres til 60 prosent av tidligere inntekt, kan man motta 40 prosent av full pensjon. Av administrative årsaker er det lagt inn et toleransebeløp eller slingringsmonn på 4 000 kroner, som er tillatt avvik fra oppgitt inntekt uten at pensjonen omregnes. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2002, vedtok Stortinget å be Regjeringen komme tilbake med forslag om at AFP kan kombineres med arbeidsinntekt inntil 15 000 kroner. På denne bakgrunn foreslås det å øke toleransebeløpet fra 4 000 kroner til 15 000 kroner med virkning fra 1. januar 2002.