Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bedriftsrettet forskning

Nærings- og handelsdepartementets bevilgning under kap. 920 Norges forskningsråd, post 50 Tilskudd foreslås økt med 20 millioner kroner, fra 799 til 819 millioner kroner. Regjeringen ønsker å legge forholdene bedre til rette for nødvendig nyskaping innen næringslivet, med særlig vekt på marin verdiskaping, samt ivareta forpliktelser og utnytte mulighetene i det internasjonale forskningssamarbeidet.