Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et internasjonalt mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekt fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til norske privatpersoner fra utlandet.

Etter kraftig økning de siste årene anslås BNI for Norge i 2002 til 1495 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 330 000 kroner per innbygger. Av dette utgjør BNP 1503 milliarder kroner, mens netto lønn og formuesinntekt fra utlandet anslås til –8 milliarder kroner. Verdiskapingen i olje- og gassvirksomheten svarer i 2002 for om lag 21 prosent av samlet BNI. I sammenlikninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter brukes ofte bistand som andel av BNI som internasjonal standard.