Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken blir det ofte fokusert på budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten, det vil si det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Innfasingen av oljeinntekter er knyttet til det strukturelle underskuddet.

Overskuddet på statsbudsjettet, inklusive Statens petroleumsfond, anslås for 2002 til 164,6 milliarder kroner, 8,8 milliarder kroner mindre enn i saldert budsjett. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 38,6 milliarder, 1,7 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett. Anslaget for det strukturelle underskuddet på 24,8 milliarder kroner er 1,2 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett.

Overskuddet i offentlig forvaltning, inklusive primær- og fylkeskommunene og definert i henhold til Maastricht-kriteriene, anslås til 180 milliarder kroner i 2002, tilsvarende 12,0 prosent av BNP.