Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettprosessen

Budsjettprosessen starter ved at regjeringen hver høst legger fram et forslag til statsbudsjett for det påfølgende år. Stortinget behandler forslaget og vedtar bindende utgifts- og inntektsrammer på 22 utgiftsområder og 2 inntektsområder. Deretter behandles de enkelte budsjettkapitlene, der det bare kan omprioriteres innenfor rammene for de enkelte områdene. Stortinget må vedta budsjettet innen 15. desember. Det vedtatte budsjettet omtales ofte som saldert budsjett. I begynnelsen av mai det påfølgende året legger Regjeringen fram et revidert forslag som tar hensyn til ny informasjon som er kommet fram i årets første måneder. Dette behandles av Stortinget innen utgangen av juni. Stortinget kan også vedta tilleggsbevilgninger gjennom året dersom det oppstår vesentlige, uforutsette utgifter som utgiftsbevilgningene ikke strekker til for å dekke. I begynnelsen av desember i budsjettåret legger regjeringen fram en proposisjon om ny saldering av budsjettet. Nysalderingen inneholder endringer som bl.a. skyldes nye anslag for inntekter og utgifter, men ikke endrete politiske prioriteringer. Statsregnskapet legges fram påfølgende vår og revideres deretter av Riksrevisjonen.