Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet ble opprettet i forbindelse med innføringen av folketrygden og ble operativt våren 1968. Folketrygdfondet er i dag fristilt fra folketrygden, og det blir ikke overført midler til eller fra fondet.

Folketrygdfondet kan i henhold til retningslinjer gitt av Stortinget plassere sine midler i aksjer mv., obligasjoner og sertifikater, kontolån til statskassen og som bankinnskudd. Aksjeplasseringer kan utgjøre inntil 20 prosent av fondets samlede kapital, og inntil 5 prosent av rammen for aksjeplasseringer kan gjøres på børser i Danmark, Finland og Sverige.

Folketrygdfondets kapital målt til markedsverdi utgjorde 133,7 milliarder kroner ved utgangen av 2001. Av dette utgjorde plasseringer i egenkapitalinstrumenter 24 milliarder kroner. I overkant av 60 prosent av fondets verdipapirportefølje er plassert i stats- og statsgaranterte verdipapirer, og av dette utgjør kontolån til staten det aller meste.

Folketrygdfondet oppnådde en avkastning på 4,1 prosent i 2001. Avkastningen for fondets egenkapitalplasseringer var –9,6 prosent, mens renteplasseringene hadde en avkastning på 6,7 prosent. Over de siste fire årene har fondet gjennomsnittlig hatt en årlig nominell avkastning på totalkapitalen på 4,7 prosent.