Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folketrygdstønader - utgiftsutviklingen

Anslag over folketrygdens utgifter for 2002 er i Revidert nasjonalbudsjett om lag 1 325 millioner høyere enn i saldert budsjett for 2002. Den viktigste årsaken til dette er at sykefraværet i 2002 ser ut til å bli høyere enn tidligere antatt. På grunnlag av utviklingen t.o.m. februar anslås nå sykefraværet å øke med 3 prosent i 2002. I saldert budsjett ble det lagt til grunn en svak reduksjon (-0,5 prosent) i sykefraværet for inneværende år. Dette betyr en vekst i sykepengeutgiftene på

1 100 millioner kroner. I tillegg er utgiftene til attføring anslått å bli om lag 200 millioner kroner høyere enn bevilgningen i saldert budsjett. Det er også endrede anslag over utgiftsutviklingen på andre områder av folketrygdens stønader, men det fremmes ikke forslag til endringer på statsbudsjettet for alle budsjettpostene hvor det forekommer anslagsendringer. De viktigste endringene under folketrygden utenom sykepenger og attføringspenger, er en anslått vekst i utgiftene til fødsels- og adopsjonspenger og rehabiliteringspenger, mens utgiftene til blant annet tekniske hjelpemidler og stønad til enslige forsørgere ser ut til å bli lavere enn anslått i forbindelse med statsbudsjettet.