Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Garantiprovisjon

EFTAs kontrollorgan (ESA) har i brev til norske myndigheter gjort rede for at de finner statsforetakslovens garantibestemmelser konkurransevridende, og dermed i strid med EØS-avtalen. Regjeringen vil foreslå å endre statsforetaksloven slik at garantibestemmelsene oppheves. Fram til loven endres er det nødvendig å nøytralisere den fordelen foretakene har i form av reduserte lånekostnader. Regjeringen foreslår derfor å innføre en foreløpig garantipremie med virkning fra 1. juli 2002 som innebærer et påslag på 0,6 pst. på eksisterende låneportefølje og på nye lån med løpetid inntil 7 år. På nye lån med løpetid over 7 år foreslås det en garantipremie på 1 pst. Det samlede inntekten er anslått til 122 millioner kroner. Av dette gjelder 100 millioner kroner garantiprovisjon fra Statkraft SF, 20 millioner kroner garantiprovisjon fra Statnett SF og 2 millioner kroner garantiprovisjon fra SIVA SF.