Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handlingsregelen og det reviderte 2002-budsjettet

Handlingsregelen for budsjettpolitikken er basert på følgende rettesnor:

  • for det enkelte budsjettår skal det strukturelle budsjettunderskuddet om lag tilsvare forventet realavkastning av kapitalen i Petroleumsfondet ved inngangen til budsjettåret
  • forventet realavkastning av Petroleumsfondet anslås til 4 prosent
  • ved særskilt store endringer i fondskapitalen eller i faktorer bak det strukturelle underskuddet fra ett år til det neste, vil endringen i innfasingen av oljeinntekter bli fordelt over flere år, basert på anslag på størrelsen på realavkastningen av Petroleumsfondet noen år fram i tid

Et viktig siktemål med de nye retningslinjene for den økonomiske politikken er å bidra til større langsiktighet og påregnelighet i budsjettpolitikken. Retningslinjene sier derfor at bruken av petroleumsinntekter skal baseres på forventet - ikke faktisk - realavkastning i Petroleumsfondet. Uten en slik regel ville en risikere at innretningen av budsjettpolitikken svingte i takt med kortsiktige svingninger i avkastningen i finansmarkedene.

Kapitalen i Petroleumsfondet ved utgangen av 2001 var på 619,3 milliarder kroner. Forventet realavkastning anslås dermed til 24,8 milliarder kroner i 2002. Dette er 1,2 milliarder kroner mindre enn lagt til grunn ved salderingen av 2002-budsjettet i fjor høst.