Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbruksfradrag

Norsk jordbruk står overfor store utfordringer i årene som kommer, ikke minst som følge av WTO-prosessen og utviklingen i EU. Støttenivået til norsk jordbruk er generelt høyt, og det er behov for en helhetlig omstilling og effektivisering i jordbruket. Som et ledd i denne prosessen vil Regjeringen foreslå å utvide inntektsfradraget i jordbruket med 200 millioner kroner på årsbasis fra og med 2003. Det er lagt opp til at fradraget på 36 000 kroner i næringsinntekt fra jord- og hagebruk beholdes som i dag, og at det i tillegg gis et fradrag på 16 prosent av overskytende inntekt inntil det samlede fradraget utgjør maksimalt 55 000 kroner. Dette gir isolert sett en skattelette på inntil 5 320 kroner i forhold til gjeldende fradragsregler. Endelig utforming av forslaget presenteres i budsjettet for 2003.