Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommunene og merverdiavgiften

Regjeringen nedsatte 11. januar 2002 et utvalg som skal vurdere løsninger som kan sikre at merverdiavgiften virker nøytralt for kommunenes beslutninger. Utvalget er bedt om å vurdere løsninger som likestiller kommunal egenproduksjon og kjøp av tjenester i forhold til merverdiavgiften. Utvalget avga en delrapport 22. mars 2002. I delrapporten har utvalget vurdert og drøftet flere alternative løsninger som kan være aktuelle for å fjerne konkurransevridninger mellom egenproduksjon og kjøp fra andre. Utvalget har forkastet enkelte modeller. Dette gjelder:

  • avgiftspålegg for utvalgte kommunale virksomheter
  • instruks til kommunene om å se bort fra merverdiavgiften
  • leverandøren fritas for merverdiavgift ved omsetning til kommunal virksomhet

Utvalget har skissert følgende løsninger som synes mest aktuelle:

  • fradragsrett for inngående avgift for kommunal virksomhet
  • kompensasjonsordning utenfor merverdiavgiftssystemet
  • utvidet avgiftsplikt for kommunale virksomheter

I utvalgets mandat er det uttrykt at også regelverket om offentlig virksomhet som drives i fellesskap og tjenesteomsetning mellom kommunene bør vurderes. Utvalget har vurdert i hvilken grad de løsninger som skisseres for kommunale virksomheter også kan fjerne konkurransevridninger i forhold til kommunale samarbeidsformer.

Utvalget vil arbeide videre med tre ovennevnte alternative løsningene. Utvalget vil levere sin endelige innstilling innen utgangen av 2002.