Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Kommunenes inntekter består av egne inntekter fra kommunale skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. Deler av overføringene fra staten er øremerket særskilte formål, mens resten er frie inntekter. Utgiftene dekker både lovpålagte tjenester og tjenester kommunene selv velger å prioritere.

Den reelle veksten i kommunenes samlede inntekter fra 2001 til 2002 anslås i Revidert nasjonalbudsjett til knapt 1 prosent, eller om lag 1¾ milliarder kroner, regnet i forhold til regnskap for 2001. I forhold til saldert budsjett økes bevilgningene til kommunesektoren med vel 0,9 milliarder kroner, som i hovedsak går til til styrking av de frie inntektene.