Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB)40 000 - 45 000 prisobservasjoner fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI, vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelsen.

Utviklingen i konsumprisene var i fjor preget av avgiftsendringer og økte elektrisitetspriser. I år har elektrisitetsprisene falt betydelig. Prisene på importerte konsumvarer har også falt i år. Særlig markert har prisnedgangen vært for klær og skotøy. Samtidig har halveringen av matmomsen fra 1. juli 2001 bidratt til at tolvmånedersveksten i KPI var så lav som 1,0 prosent i 1. kvartal. Prisveksten ventes å avta ytterligere i 2. kvartal, for så å ta seg noe opp igjen i andre halvår i år. I Revidert nasjonalbudsjett er prisveksten anslått til 1,4 prosent i 2002, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn anslått i tilleggsproposisjonen i fjor høst.

Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer anslås prisveksten til 2,4 prosent i år.