Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturminnefond

Regjeringen foreslår å opprette Norsk kulturminnefond med en kapital på 200 millioner kroner over kap 1432, post 90 Fondskapital. Kapitalen forventes å gi en avkastning på om lag 12 millioner kroner pr. år, men lavere i 2003 på grunn av at fondet først opprettes fra 1. juli i år. I tillegg vedtektsfestes en privat medfinansiering på 50 prosent i gjennomsnitt for de prosjektene fondet går inn i. Den private medfinansieringen skal være minst 30 prosent i det enkelte prosjekt. Avkastningen skal være et supplement til Riksantikvarens ordinære tilskuddsbevilgninger. Minst 1/3 av fondets avkastning skal over tid nyttes til fredede kulturminner og kulturmiljøer. Norsk kulturminnefond opprettes med et eget styre.