Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Lønnskostnader inkluderer alle former for lønnsutbetaling og indirekte lønnskostnader, herunder arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenlikninger av konkurranseevnen. Siden 1997 har veksten i lønnskostnadene i norsk industri vært høyere enn hos våre handelspartnere.

I tilleggsproposisjonen ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 4¼ prosent fra 2001 til 2002. På bakgrunn av den informasjonen som til nå foreligger, anslås lønnsveksten i Revidert nasjonalbudsjett til om lag 5 prosent. I tillegg kommer virkningen av det særskilte læreroppgjøret som bidrar med om lag ¼ prosentpoeng til den samlede lønnsveksten.