Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politireformen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til gjennomføring av Politireformen med 92 millioner kroner i 2002. Justisdepartementet og Politidirektoratet gjennomfører nå arbeidet med omstillingen av politi- og lensmannsetaten. Hovedmålene for politireformen er en politi- og lensmannsetat som mer effektivt forebygger og bekjemper kriminaliteten, er mer tjenesteytende og publikumsorientert, og arbeider mer kostnadseffektivt.

Den viktigste organisatoriske endring er at antallet politidistrikter fra 01.01.02 ble redusert fra 54 til 27. Dette gir grunnlag for gjennomgripende endringer i etaten. Regjeringen legger vekt på at reformen skal gjennomføres så raskt som mulig, noe som innebærer at de fleste organisatoriske tiltak skal være sluttført innen 31.12.02.

Reformen legger et godt grunnlag for videre utvikling og effektivisering av etaten. Intensjonen for politireformen er å gjøre politidistriktene mer selvforsynte med hensyn til kompetanse og administrativ funksjonalitet.

De totale omstillingskostnadene i forbindelse med politireformen er beregnet til om lag 194 millioner kroner.