Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftsforvaltningen

Det foreslås en ekstrabevilgning til Reindriftsforvaltningen på 4 millioner kroner.

Beløpet dekker utgifter til økt telleaktivitet og etablering av prosjektkontor i forbindelse med at Reindriftsstyret har fastsatt en øvre grense for antall rein for sommerbeitedistriktene i Vest-Finnmark. Overbeskatning av beiteområder har vært et vedvarende problem i denne regionen.