Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Renter

Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken , blant annet rentesettingen. Norges Bank reduserte styringsrenten én gang i 2001, med 0,5 prosentpoeng den 12. desember, til 6,5 prosent. Bakgrunnen for rentenedsettelsen var hovedsakelig tegn til klart svakere utvikling i internasjonal økonomi. Faren for et kraftig internasjonalt tilbakeslag synes å være redusert. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 6,5 prosent på bankens rentemøte den 10. april 2002. Banken uttrykte i den forbindelse at det med uendret rente framover er like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent som at den blir lavere. Tremåneders pengemarkedsrente har steget fra 6,5 prosent i begynnelsen av februar til 6,8 prosent i begynnelsen av mai.