Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Antall sysselsatte er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 16-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i den uken personene blir spurt om deres status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller liknende, er også definert som sysselsatte.

Ifølge AKU har sysselsettingen økt med 14 000 personer fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Sysselsettingen fortsetter å øke sterkt innen helse- og sosial tjenesteyting. I industrien har sysselsettingen vært stabil det siste året. I enkelte næringer, blant annet varehandel og transport, har sysselsettingen falt det siste året. På årsbasis anslås det nå en sysselsettingsvekst på 15 000 personer i år. Samlet sysselsetting i Norge er på om lag 2,3 millioner personer.