Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uttrekksmekanismen

Det ble i 2001 etablert en uttrekksmekanisme for Petroleumsfondet, slik at Finansdepartementet kan utelukke investeringsmuligheter fra fondet hvis slike investeringer kan innebære et brudd på Norges folkerettslige forpliktelser. Norges folkerettslige forpliktelser følger blant annet av internasjonale konvensjoner Norge er part i.

Det er opprettet et råd som etter anmodning fra Finansdepartementet skal vurdere om fondets plasseringsmuligheter i finansielle instrumenter kan innebære brudd på disse forpliktelsene. Dette rådet har kommet til at investeringer i selskaper som produserer antipersonell landminer kan være et brudd på Norges folkerettslige forpliktelser. Finansdepartementet har allerede utelukket ett slikt selskap fra fondets investeringsmuligheter. Finansdepartementet legger opp til å undersøke porteføljen systematisk med sikte på å identifisere selskaper som produserer landminer, kjemiske eller biologiske våpen.

Finansdepartementet har tidligere bedt Petroleumsfondets folkerettsråd om å vurdere om investeringer i regi av Petroleumsfondet kan innebære et brudd på våre folkerettslige forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter. Rådet konkluderte med at fondets investeringer i utenlandske bedrifter i utgangspunktet ikke vil utgjøre et brudd på forpliktelsene etter menneskerettskonvensjoner. Rådet pekte imidlertid på enkelte konvensjoner som pålegger partene en aktivitetsplikt, det vil si en plikt til internasjonalt samarbeid eller tiltak utover landegrensene. Det kan ifølge rådet ikke utelukkes at investeringer i virksomhet som omfattes av slike konvensjoner, vil kunne regnes som brudd på denne aktivitetsplikten. Dette gjelder enkelte artikler i FNs barnekonvensjon samt ILO-konvensjon nr. 182 om de verste former for barnearbeid. Finansdepartementet vil også undersøke systematisk om det finnes selskaper i porteføljen med virksomhet som er omfattet av disse konvensjonene.