Endringer på statsbudsjettet i forbindelse med trygdeoppgjøret

Regjeringen har i dag, 6. juni 2003, fremmet en proposisjon med forslag om enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret.

I St.prp. nr. 73 (2002-2003) Om trygdeoppgjøret 2003 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet i dag blir det fremmet forslag som innebærer en vekst i gjennomsnittlig grunnbeløp på 4,73 prosent fra 2002 til 2003. Det tilsvarer det siste tilbudet som ble gitt under årets drøftinger med de trygdedes organisasjoner. Dette er høyere enn den anslåtte gjennomsnittlige lønnsveksten på 4½ prosent i Revidert nasjonalbudsjett 2003. En årsvekst i grunnbeløpet på 4,73 prosent i stedet for 4,5 prosent, anslås å utgjøre 329 millioner kroner i økte utgifter på statsbudsjettet for 2003.

Regjeringen legger vekt på å holde et stramt budsjett. På denne måten vil Regjeringen legge et grunnlag for videre rentenedgang og svakere kronekurs, som er nødvendig for å bedre konkurranseevnen for næringslivet og trygge sysselsettingen. Derfor er det nødvendig å foreslå utgiftsreduksjoner på andre områder på i alt 329 millioner kroner for ikke å svekke budsjettet i forhold til Revidert nasjonalbudsjett 2003.

Se St.prp.nr. 75 (2002-2003)