Nr.:

43/2003

Dato:

15.5. 2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Finansministeren om det reviderte budsjettet for 2003

- Et budsjett for å sikre og skape arbeidsplasser

 

- Siden statsbudsjettet ble vedtatt har Norges Bank satt ned rentene fire ganger. Det reviderte budsjettet legger et godt grunnlag for videre rentenedgang. Slik skal Regjeringens økonomiske politikk bidra til å sikre og skape arbeidsplasser, sier finansminister Per-Kristian Foss.

- Regjeringen mener at den beste måten å motvirke arbeidsledigheten på er å bedre konkurranseevnen for norsk næringsliv. Derfor er ikke dette reviderte budsjettet fullpakket med mange nye utgiftsforslag. Samtidig har vi vært nødt til å kutte i andre deler av budsjettet. Bruken av oljeinntekter er uendret fra året før.

- Det er viktig at konkurranseevnen for næringslivet bedres gjennom lavere rente, mer moderat lønnsvekst og svekkelse av den for sterke norske kronen, sier finansministeren. Regjeringen inviterer nå Stortinget til samarbeid om å revidere budsjettet innenfor ansvarlige rammer.

Økte bevilgninger
Lånerammen for investeringer i skolebygg økes med 1 milliard kroner. Videre etableres det en såkornordning for bedrifter i distriktene. Det er satt av midler til å etablere et sikkert kommunikasjonssystem for jernbanen. Det er også satt av midler til humanitær bistand i Irak. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til helseforetakene og til økt stipend for borteboende elever i videregående opplæring.

Det er allerede vedtatt skatte- og avgiftslettelser på vel 11,6 milliarder kroner for inneværende år. Regjeringen foreslår nå enkelte ytterligere skattelettelser, blant annet økt fradrag for fagforeningskontingent. Dessuten foreslår Regjeringen å redusere normalrenten for beregning av fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold med 1,5 prosentpoeng fra 1. juli 2003, til 5 prosent.

Reglene for beskatning av norskkontrollerte selskaper i lavskatteland (NOKUS-reglene) strammes inn.

Stortingets vedtak sist høst om utvidet skattefritak for barnehageplasser betalt av arbeidsgiver foreslås reversert.

– Det ble ikke bevilget penger i forbindelse med vedtaket om skattefri barnehageplass betalt av arbeidsgiver. Dessuten har vedtaket en usosial profil. Regjeringen kan ikke prioritere en slik skattelette, sier Foss.

Bruken av oljeinntekter
I det reviderte budsjettet er bruken av oljeinntekter i 2003 ligger knapt 7 milliarder kroner høyere enn i det budsjettet Stortinget vedtok i fjor høst. Årsaken er at nye, lavere anslag for skatteinngang og økt utbetaling av dagpenger til arbeidsledige bidrar til en betydelig svekkelse av budsjettet. Regjeringen foreslår at budsjettsvekkelsen som følger av disse anslagsendringene ikke dekkes inn.

- Dersom vi hadde dekket inn anslagsendringene knyttet til skatteinntekter og dagpengeutbetalinger, ville det ha medført en kraftig innstramming i budsjettet i en situasjon der arbeidsledigheten øker markert. Det ville ikke være forsvarlig. Regjeringen legger opp til å holde bruken av oljeinntekter i 2003 på samme nivå som i 2002. Det gir en konjunkturnøytral budsjettpolitikk, sier Foss.