Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) måler den såkalte AKU-ledigheten. AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spør et representativt utvalg av befolkningen blant annet om de er arbeidssøkere. Aetat offentliggjør tall over registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene. Når en sammenlikner arbeidsledighet mellom land nyttes AKU-ledigheten. Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenliknet med de fleste andre land. I 2002 utgjorde AKU-ledigheten 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var arbeidsledigheten 8,2 pst i euroområdet og 5,8 prosent i USA.

Den moderate veksten i norsk økonomi de siste årene har imidlertid bidratt til å dempe etterspørselen etter arbeidskraft. Gjennom 2001 og inn i 2002 var svekkelsen først og fremst konsentrert til en del tjenesteytende næringer. Særlig økte ledigheten innenfor IKT-relaterte næringer, og ledighetsøkningen i denne perioden var først og fremst konsentrert til Oslo og Akershus. Gjennom siste halvdel av 2002 og inn i 2003 har svekkelsen av arbeidsmarkedet vært bredere. Ledigheten har økt i alle fylker og i flere næringer.

AKU-ledigheten anslås å øke fra 3,9 prosent av arbeidsstyrken i 2002 til 4,4 prosent i år og til 4,6 prosent i 2004.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2003 kapittel 2.2.