Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 44 (2002-2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 tidligere i vår ble det bevilget 276 mill. kroner til 3 500 nye ordinære tiltaksplasser for inneværende år. Dette kommer i tillegg til de 8 650 plassene som lå til grunn i det salderte budsjettet. Samtidig ble det bevilget midler til styrking av Aetat med 200 nye stillinger i tillegg til de 220 etaten ble styrket med gjennom St.prp. nr. 1 (2002-2003). Både tiltaksnivå og bemanning av Aetat er etter Regjeringens syn godt tilpasset dagens ledighetsnivå og –sammensetning.

I forbindelse med St.prp. nr. 65 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 foreslås det at det foretas en nedjustering av bevilgningen til de spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede. En gjennomgang viser at overføringer til 2003 - og dermed disponibel bevilgning for 2003 - er høyere enn det som ventes å bli utbetalt til de spesielle arbeidsmarkedstiltakene i inneværende år. Årsaken til dette er i første rekke at opptrappingen av tiltaksnivået i tidligere år har gått noe tregere enn forutsatt. Samlet gir dette grunnlag for å sette ned bevilgningen med 150 millioner kroner uten at det planlagte tiltaksnivået for 2003 yrkeshemmede reduseres.