Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

El-avgift og ESA

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har vedtatt nye retningslinjer for miljøstøtte. ESA har åpnet en formell undersøkelsesprosedyre av enkelte av de norske miljøavgiftene, og mye tyder på at industriens fritak for el-avgift vil bli ansett som statsstøtte. Dette innebærer at el-avgiften må legges om, jf. bl.a. omtale i St. prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Regjeringen vil foreslå en omlegging av el-avgiften fra 1. januar 2004 i statsbudsjettet til høsten. Regjeringen ser det som en fordel at den løsningen som velges, ikke innebærer statstøtte etter EØS-avtalens regler. Regjeringen mener at den beste løsningen er at all næringsvirksomhet fritas for el-avgift. Det vil løse saken overfor ESA og innebærer samtidig bedre og mer stabile rammebetingelser for næringslivet. For å dempe økningen i forbruket som forventes som følge av prisreduksjonen for en del forbrukere, vil Regjeringen også vurdere å styrke energiarbeidet gjennom ENOVA både med sikte på å stimulere til økt energiøkonomisering og overgang til andre fornybare energikilder.

For en nærmere omtale, se St.meld. nr. 2 (2002-2003) Revidert nasjonalbudsjett 2003, avsnitt 3.3.5.