Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet ble opprettet i forbindelse med innføringen av folketrygden våren 1968. Folketrygdfondet er imidlertid i dag fristilt fra folketrygden i den forstand at det ikke blir overført midler til eller fra fondet, og det finnes ikke regler som hjemler bruk av fondet som likviditetsreserve for folketrygden.

Stortinget fastsetter retningslinjer for Folketrygdfondets plasseringsvirksomhet. Folketrygdfondet kan i henhold til disse plassere sine midler i aksjer mv., obligasjoner og sertifikater, kontolån til statskassen og som bankinnskudd. Aksjeplasseringer kan utgjøre inntil 20 prosent av fondets samlede kapital, og inntil 20 prosent av rammen for aksjeplasseringer kan gjøres på børser i Danmark, Finland og Sverige. Rammen for fondets plasseringer i unoterte aksjer i Norge er satt til 2,5 prosent av den samlede aksjerammen, og er begrenset til selskaper som er notert på OTC-listen.

Folketrygdfondets kapital utgjorde 136,1 mrd. kroner ved utgangen av 2002, målt til markedsverdi. Av dette utgjorde plasseringer i egenkapitalinstrumenter 20 mrd. kroner. Knapt 68 prosent av fondets verdipapirportefølje er plassert i stats- og statsgaranterte instrumenter, og av dette utgjør kontolån til staten det meste.

Folketrygdfondet oppnådde en avkastningsrate på 1,8 prosent i 2002. Avkastningen for fondets norske egenkapitalplasseringer var på minus 27,5 prosent, nordiske aksjer ga en avkastning på minus 43,5 prosent mens renteplasseringene hadde en avkastning på 8,6 prosent Over de siste fem år har fondet gjennomsnittlig hatt en årlig avkastning på totalkapitalen på 4,1 prosent.