Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handlingsregelen

Handlingsregelen ble utformet i St.meld. nr. 29 (2000-2001) Retningslinjer for den økonomiske politikken. Et flertall i Stortinget sluttet seg våren 2001 til disse retningslinjene, som blant annet innebærer at:

  • Petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Petroleumsfondet anslått til 4 pst. av fondskapitalen ved inngangen til budsjettåret.
  • Det legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien, for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

Retningslinjen om å bruke forventet realavkastning av kapitalen i Petroleumsfondet tar utgangspunkt i en normal konjunktursituasjon. I en situasjon med særskilt høy aktivitet i økonomien bør en vise tilbakeholdenhet i budsjettpolitikken, mens det ved særskilt lav kapasitetsutnytting og høy ledighet kan være behov for å øke bruken av oljeinntekter noe utover forventet realavkasting av petroleumsfondet. Ved særskilt store endringer i fondskapitalen eller i faktorer som påvirker det strukturelle underskuddet fra ett år til det neste, må en endret innfasing av petroleumsinntekter fordeles over flere år, basert på et anslag på størrelsen på realavkastningen i Petroleumsfondet noen år fram i tid.

Ved salderingen av statsbudsjettet for 2003 ble det lagt opp til et strukturelt underskudd for 2003 på 30,7 mrd. kroner. Dette var 4 mrd. kroner over forventet realavkastning av Statens petroleumsfond i 2003, beregnet som 4 pst. av anslått kapital i fondet ved inngangen til året. Svak utvikling i internasjonale finansmarkeder og ytterligere styrking av kronen bidro til at kapitalen i Statens petroleumsfond ved utgangen av 2002 ble vel 61 mrd. kroner lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2003. Samtidig har det kommet nye tall for skatteinngangen i 2002 og 2003 som innebærer at skatter og avgifter i 2003 må justeres ned, samtidig som dagpengeutbetalingene blir høyere enn anslått. Regjeringens forslag til revisjon av budsjettet for 2003 innebærer at en ikke dekker inn anslagsendringer knyttet til skatteinntekter og dagpengeutbetalinger, og slik at nivået på det strukturelle underskuddet er uendret fra 2002 til 2003. Dette gir et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 37,6 mrd. kroner, en økning på 6,9 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett og 13,4 mrd. kroner over forventet realavkastning av Statens petroleumsfond.

De nye anslagene for Petroleumsfondet og det strukturelle underskuddet understreker at handlingsregelen ikke kan anvendes mekanisk. Inndekning av anslagsendringer knyttet til skatteinntekter og dagpengeutbetalinger ville ha medført en kraftig innstramming i finanspolitikken i en situasjon der arbeidsledigheten øker markert. Regjeringens budsjettforslag, med uendret strukturelt underskudd fra 2002 til 2003, kan karakteriseres som tilnærmet konjunkturnøytralt. Siktemålet med handlingsregelen er å sørge for en jevn innfasing av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten, slik Regjeringen også la opp til i Nasjonalbudsjettet 2003. Regjeringens forslag til revisjon av budsjettet for 2003 og anslagene i Revidert budsjett 2003 innebærer at det vil ta lenger tid enn tidligere lagt til grunn før en er tilbake til en bruk av oljeinntekter som samsvarer med forventet avkastning av Petroleumsfondet.