Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Holdenutvalget

På bakgrunn av flere år med høyere lønnsvekst i norsk industri enn hos våre handelspartnere, og en markert styrking av kronekursen, satte Regjeringen i fjor høst ned et ekspertutvalg ledet av professor Steinar Holden. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere utfordringene for konkurranseutsatt sektor og lønnsdannelsen i årene framover. Det avga en enstemmig innstilling 9. april i år. Utvalget uttaler følgende om utfordringene for konkurranseutsatt sektor:

”Problemene konkurranseutsatt sektor nå opplever har først og fremst sammenheng med lønnsdannelsen og effekten av pengepolitikken på kronekursen. Det er her en må søke løsningene. Utvalget vil ikke anbefale tiltak som støtter enkeltbransjer og enkeltvirksomheter. Med lavere lønnsvekst kan pengepolitikken slakkes opp. Da faller renten og kronen vil kunne svekkes.”

Utvalget understreker at lønnsveksten må komme mer på linje med utviklingen hos handelspartnerne og i tråd med inflasjonsmålet. En lønnsvekst som er høyere enn hva som er i samsvar med inflasjonsmålet, kan lede til renteøkning, noe som vanligvis vil medføre en styrking av kronekursen. Høyere rente vil føre til økt ledighet som over tid vil få lønnsveksten ned. Utvalget skriver at spørsmålet blir ikke om ledigheten kommer ned på et nivå som er i samsvar med inflasjonsmålet, men hvilket ledighetsnivå som er forenlig med dette, og at lønnsdannelsen må bidra til at dette ledighetsnivået blir lavest mulig.

Utvalget advarer mot å åpne for en systematisk sterkere økning i bruken av oljeinntekter enn det som følger av handlingsregelen. Det vil kunne føre til en sterk krone og svekket konkurranseevne, og bidra til for rask nedbygging av konkurranseutsatt sektor. I tillegg vil det gjøre det vanskelig å møte pensjonsutgiftene i årene framover.

Se også Konkurranseevne.

Les mer i Holdenutvalgets rapport (PDF-format).