Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Kommunenes inntekter består av skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. For 2003 anslås inntekter i alt til knapt 206 milliarder kroner, som fordeler seg med knapt 100 milliarder kroner i skatteinntekter, vel 70 milliarder kroner i bevilgninger og i underkant av 36 milliarder kroner i gebyrer og andre inntekter. Deler av overføringene fra staten er øremerket særskilte formål, mens resten er frie inntekter. I Kommuneproposisjonen for 2004, som legges fram samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2003, foreslås at en rekke øremerkede tilskudd innlemmes i inntektssystemet. Dette vil øke andelen frie inntekter og bidra til å øke den kommunale handlefriheten. Kommunesektorens frie inntekter går til å dekke utgifter til både lovpålagte tjenester og tjenester kommunene selv velger å prioritere.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2002 til 2003 anslås i Revidert nasjonalbudsjett 2003 til om lag 2 prosent, eller om lag 4 milliarder kroner. Veksten er regnet fra regnskap for 2002, hvor skatteinntektene ble 2 milliarder kroner lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2003. De frie inntektene anslås nå å øke reelt med knapt 0,9 prosent, eller om lag 1,3 milliarder kroner fra 2002 til 2003

En nærmere omtale av kommuneøkonomien for 2004 er gitt i Kommuneproposisjonen for 2004 som legges fram av Kommunal- og regionaldepartementet.