Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter

Det foreslås at korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter avgiftsmessig likestilles med melk og andre melkeprodukter. Dette innebærer fritak for avgiften på alkoholfrie drikkevarer og fritak for avgiftene på drikkevareemballasje. Den nærmere avgrensingen av fritakene vil bli gitt i forskrift. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 8:68 (2002-2003).

For en nærmere omtale av forslaget, se St.prp.nr. 65 (2002-2003) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2003, avsnitt 2.5.