Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOKUS

Det gjelder spesielle regler for beskatning av eiere av norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland, såkalte NOKUS-selskaper. NOKUS-regelverket innebærer at norske eiere skattlegges direkte for sin andel av selskapets nettoinntekter. På samme måte kan norske aksjonærer trekke fra sin andel av underskuddet i NOKUS-selskapet ved fastsettelsen av alminnelig inntekt.

Ingen andre land har tilsvarende gunstige regler som åpner for at underskudd fra NOKUS-selskap kan trekkes direkte fra i annen inntekt i aksjonærens hjemland. Reglene kan også gi muligheter for skattemotiverte tilpasninger.

Regjeringen foreslår å gi endre disse reglene, slik at underskudd i NOKUS-selskap ikke løpende kan trekkes fra i alminnelig inntekt, men kun fremføres mot senere overskudd i samme selskap. Provenyet av å stramme inn fradragsordningen er svært usikkert, men anslås til om lag 500 millioner kroner påløpt i 2003 og om lag 500 mill. kroner bokført i 2004.

For nærmere omtale, se Ot.prp. nr. 93 (2002-2003) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga.