Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsmiddelavgift

Regjeringen foreslår å øke satsen for næringsmiddelavgiften fra 1,16 pst til1,92 pst. for norskproduserte og importerte råvarer og fra 0,92 pst til 1,52 pst. for importerte ferdigvarer fra 1. juli 2003. Næringsmiddelavgiften skulle vært økt fra 1. januar 2003, men på grunn av tvil om hjemmelsgrunnlaget for denne økningen la Regjeringen fram forslag til lovendring i Ot.prp.nr 75 (2002-2003). Økningen er nødvendig for å nå de inntektene som det er budsjettert med i budsjettet for 2003.