Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Netto finansinvesteringer

Nettofinansinvesteringer er i nasjonalregnskapet definert som sparing fratrukket netto realinvesteringer. For hver enkelt sektor kan den finansielle formuesoppbyggingen plasseres som netto fordringsøkning, enten overfor andre innenlandske sektorer eller overfor utlandet. Den delen av finansinvesteringene som plasseres utenlands, betegnes som netto kapitalutgang for sektoren. Den samlede netto kapitalutgangen for alle sektorer er lik overskuddet på driftsbalansen. For landet sett under ett må all finansiell formuesoppbygging finne sted i utlandet.

Overskuddet på driftsbalansen pluss netto kapitaloverføringer fra utlandet til Norge motsvares av like store nettofinansinvesteringer for de innenlandske sektorene samlet. Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning har vært positive siden 1994, og anslås i år til om lag 129,2 milliarder kroner.

Nettofinansinvesteringene i husholdningene har vært positive gjennom hele 1990-tallet, og har vært særlig høye de siste tre årene. Bedriftene i Fastlands-Norge hadde positive nettofinansinvesteringer på begynnelsen av 1990-tallet. Siden 1994 har imidlertid nettofinansinvesteringene i fastlandsbedriftene vært negative. Dette må ses i sammenheng med høye realinvesteringer. Innenlandske sektorers samlede nettofinansinvesteringer var om lag 211 milliarder kroner i (2002).