Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nobels Fredssenter

Stortinget besluttet 01.12.2000 å be Regjeringen i samarbeid med Den Norske Nobelkomité legge til rette for at et fredsprissenter kan etableres i den gamle stasjonsbygningen på Vestbanen, med sikte på åpning 7. juni 2005.

Det foreligger nå ferdigstilt forprosjekt. Det legges opp til å sette i stand både stasjonsbygningen og den bakenforliggende godshallen, og tilpasse disse for bruk til Nobels Fredssenter. Arbeidene vil bli gjennomført i nært samarbeid med antikvarisk myndighet. Det foreslås en kostnadsramme på 87 millioner kroner per 01.07.03. Inkludert verdien på eksisterende bygningsmasse, vil dette gi en årlig kostnadsdekkende husleie for Nobels Fredssenter på 11,4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at 1,5 prosent av kostnadsrammen, tilsvarende 1,29 millioner kroner, avsettes til kunstnerisk utsmykking. Regjeringen kommer tilbake til saken i forbindelse med St.prp. nr. 1 (2003-2004). Bevilgning til kunstnerisk utsmykking kommer i tillegg til kostnadsrammen.

Husleiemodellen innebærer at staten står som eier av bygningsmassen, og tar ansvar for forvaltning, bygningsmessig drift og ytre vedlikehold. Nobelkomiteen har som målsetting å samle inn 100 millioner kroner til etablering av senterets innhold, ulike installasjoner og utstillinger. De første avtaler om private bidrag til Nobels Fredssenter er allerede inngått. Regjeringen legger opp til at Fredssenterets husleieutgifter kompenseres med tilsvarende statlig tilskudd over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. I tillegg til husleietilskudd, legger Regjeringen opp til at det fra og med 2005 gis et driftstilskudd til senteret.

For å kunne stå ferdig til 7. juni 2005 som forutsatt, må midler til oppstart prioriteres innenfor Statsbyggs bevilgning i inneværende år. Startbevilgningen vil således bli dekket innenfor rammene av eksisterende bevilgning på kapittel 2445 Statsbygg, post 30 Igangsetting av byggeprosjekter.