Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nye Ahus og nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2003 er det presentert en ny gjennomgang av utbyggingsplanene for Nye Ahus og nytt forskningsbygg ved Det norske radiumhospital HF. I gjennomgangen av prosjektene har kostnadsreduksjon og økonomiske konsekvenser av gjennomføring av prosjektene vært vektlagt.

Gjennomgangen som så langt er foretatt av prosjektene, har synliggjort muligheter for betydelige kostnadsreduksjoner sammenholdt med hvordan prosjektene framsto høsten 2002. Dette utgjør anslagsvis 2 milliarder kroner for Nye Ahus og om lag 550 millioner kroner for nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet. Fram til høsten 2003 vil samlede kostnader og driftsøkonomi for de to prosjektene bli ytterligere gjennomgått.

Før det kan tas stilling til en gjennomføring av prosjektene, er det påkrevet med supplerende vurderinger av prosjektene sett i sammenheng med det helhetlige økonomiske opplegget for spesialisthelsetjenesten. Disse vurderingene må ta utgangspunkt i de rammer som vil være til disposisjon for neste og kommende år.