Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementet

I saldert budsjett for 2003 er det ført opp 4 862 millioner kroner i samlet aksjeutbytte fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning (kap. 5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning, post 80 Utbytte). Etter de opplysninger Nærings- og handelsdepartementet har fått fra de aktuelle selskapene, kan det samlede utbytteanslaget for regnskapsåret 2002, med utbetaling i 2003, økes med 659 millioner kroner til 5 521 millioner kroner. Økningen skyldes høyere utbytteutbetalinger fra Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, Kongsberg Gruppen ASA og Statkraft SF enn tidligere lagt til grunn. Dette motvirkes i noen grad av redusert utbytte fra Arcus AS. På dette grunnlag foreslås inntekts-bevilgningen under kap. 5656, post 80 økt med 659 millioner kroner, fra 4 862 til 5 521 millioner kroner.