Rettebrev St.prp. nr. 63 (2003-2004)

Stortinget
Karl Johans gate 22
0026 OSLO

   
       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

04/1788 C

21.5.2004

Rettelser i St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Det er enkelte trykkfeil i den foreløpige utgaven av St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004, jf. nærmere omtale nedenfor.

1.

I avsnitt 1.2 på s. 6 står det følgende.

"Samlet foreslås det i denne proposisjonen netto økte utgifter på 1 819 mill. kroner …"

Det korrekte skal være: "Samlet foreslås det i denne proposisjonen netto økte utgifter på 1 816 mill. kroner …"

2.

Under omtalen på s. 92 av post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., står det: "Videre anslås nå sykefraværsveksten i 2004 å bli 3 prosent og det forventes en vekst i sysselsettingen på 0,4 prosent, …" Det korrekte skal være " Videre anslås nå sykefraværsveksten i 2004 å bli 3 prosent og det forventes en vekst i sysselsettingen på 0,2 prosent, …" .

3.

På s. 22 omtales en endring på 2,8 mill. kroner under kap. 3101, post 02 Gebyrer - utlendingssaker. I vedtaksdelen, jf. s. 252, er denne endringen ved en feil blitt plassert på kap. 3101, post 01 Gebyrer. Vedtaket om bevilgningsendring skal være på kap. 3101, post 02 Gebyrer - utlendingssaker. Det foreslås ikke bevilgningsendring på post 01 Gebyrer.

4.

Følgende omtaler, som ikke er kommet med i den foreløpige utgaven, vil bli innarbeidet i den endelige utgaven av St.prp. nr. 63 (2003-2004). Sidetallet refererer til plassering i den foreløpige utgaven.

s. 165, omtale av kap. 2415 SND, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak som plasseres før omtalen av kap. 4030

"Kap. 2415 SND, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

Som følge av at SND nå er en del av Innovasjon Norge foreslås benevnelsen på kapitlet endret fra ”SND, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak” til ” Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak”, jf. forslag til romertallsvedtak."

s. 175, omtale av kapittel 4115 Mattilsynet som plasseres før omtalen av kap. 4145

"Kap. 4115 Mattilsynet

Post 01         Gebyr og analyseinntekter mv.

Det foreslås en økning på 128 mill. kroner knyttet til forslag om at utgifter og inntekter knyttet til kjøttkontroll føres i statsregnskapet i 2004, jf. omtale under kap. 1115, post 01.

Post 02         (Ny) Øvrige driftsinntekter

Landbruksdepartementet fremmer forslag om en bevilgning på 3,0 mill. kroner på en ny inntektspost, mot en tilsvarende økning av utgiftene under Mattilsynets kap. 1115, post 01. Bevilgningen er knyttet til inntekter fra Såvarelaboratoriet og oppgaver som Mattilsynet skal utføre for annen forvaltning. Det foreslås knyttet en merinntektsfullmakt til posten, jf. forslag til romertallsvedtak. Det vises til egen omtale under kap. 1115, post 01."

s. 193, omtale av post 24 under kap. 2470 Statens pensjonskasse

"Post 24       Driftsresultat

Det legges opp til å redusere underpost 24.2 Driftsutgifter med 5 mill. kroner og øke underpost 24.5 Til investeringsformål tilsvarende. Dette medfører ingen bevilgningsendring på post 24, men har sammenheng med bevilgningsforslagene på post 45 og kap. 5470, post 70, jf. omtale nedenfor."

Det vil bli foretatt rettelser i den endelige proposisjonsteksten i tråd med dette.

Med hilsen
Per-Kristian Foss