Nr.:

45/2004

Dato:

11.05.2004

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Endringer i 2004-budsjettet: Kraftig vekst i trygdeutgiftene

Siden 2004-budsjettet ble vedtatt i fjor høst er det kommet nye opplysninger om forventede utgifter og inntekter i regelbundne ordninger. Utgiftene i folketrygdens stønadsordninger (utenom dagpenger) øker med nærmere 3,2 milliarder kroner.

Anslagsendringer knyttet til skatteinntekter, dagpenger og renter ikke dekkes inn ved budsjettiltak. Andre anslagsendringer og forslag til økte utgifter er derimot dekket inn.

Innenfor folketrygdens stønadsordninger er det særlig utgiftene til sykepenger og uførhet som øker. Bevilgningen til sykepenger øker med nærmere 1500 millioner kroner, mens utgiftene i forbindelse med uførhet øker med 1150 millioner kroner. Utgiftene til attføringspenger, fødselspenger og refusjon av egenbetaling for helsetjenester øker også. Når det tas hensyn til forslag om utgiftsreduksjoner øker folketrygdens stønader i alt med vel 3 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår til sammen 284 millioner kroner til kompensasjon og oppreisning for pionerdykkerne i Nordsjøen. Dette er i tråd med Stortingets behandling av denne saken tidligere i år. Bevilgningene til Politiet foreslås økt med til sammen 100 millioner kroner. Det foreslås tilleggsbevilgninger for å kunne ansette studenter som kommer ut fra Politihøgskolen, og for å dekke merutgifter i forbindelse med ranet av Norsk Kontantservice i Stavanger. Bevilgningene til de regionale helseforetakene forslås økt med 100 millioner kroner som følge av merutgifter i tilknytning til overføringen av ansvaret for rusomsorgen.

Nye opplysninger innebærer også at utgiftene til stipend i Statens lånekasse for utdanning øker med om lag 340 millioner kroner. Utgiftene til drift av mottak øker med vel 200 millioner kroner. Utgiftsøkningen til drift av mottak skyldes bl.a. at uttransporteringen av personer som har fått avslått søknad om opphold i Norge, er blitt vanskeligere enn antatt som følge av forholdene i hjemlandet. 112,6 millioner kroner av denne utgiftsøkningen på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett dekkes innenfor bistandsrammen på Utenriksdepartementets budsjett. Regjeringen foreslår i den sammenheng også at bistandsrammen økes med 45 millioner kroner.

På enkelte områder gir nye opplysninger også grunn til å sette ned utgiftsbevilgningene. Dette gjelder bl.a. tilskuddet til Statens Pensjonskasse som reduseres med vel 400 millioner kroner. Det reduserte rentenivået innebærer at statens utgifter på noen områder reduseres. Dette gjelder blant annet kompensasjonen for renteutgifter som kommunene mottar i tilknytning til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og skoleanlegg, hvor utgiftene settes ned med til sammen 210 millioner kroner. Nye anslag for rentestøtte i Lånekassen innebærer reduserte utgifter med 209 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at bevilgningen til ymse utgifter settes ned med om lag 0,8 milliarder kroner. Dette må ses i lys av at utgiftene til lønnsoppgjør og regulering av folketrygdens grunnbeløp må antas å bli lavere enn da budsjettet ble vedtatt før jul. I Revidert nasjonalbudsjett 2004 er anslaget for den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2003 til 2004 nedjustert med ¼ prosentpoeng, fra 4 prosent i Nasjonalbudsjettet 2004 til 3¾ prosent.

Regjeringen har funnet det nødvendig å foreslå enkelte innstramminger for å dekke inn nødvendige merutgifter. Reguleringsfondet i Statsbygg reduseres med 285 millioner kroner, og det foreslås økte egenbetalinger og andre tiltak i folketrygden som til sammen gir reduserte utgifter på vel 200 millioner kroner.

Det foreslås også tiltak på budsjettets inntektsside, bl.a. økt rettsgebyr og passgebyr fra 1. juli. Rettsgebyret foreslås økt fra 740 til 800 kroner, passgebyret for voksne fra 740 til 990 kroner. Det foreslås også økte gebyrer fra Statens vegvesens virksomhet.

På statsbudsjettets inntektsside øker blant annet utbyttebetalingene. Dette skyldes nye opplysninger om årsresultat og utbytte for selskaper som betaler utbytte til staten. I tillegg foreslås det at utbyttet i Posten AS økes fra 30 til 60 prosent av årsresultatet.

Det fremmes forslag om enkelte justeringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2004, herunder innføring av el-avgift for næringsvirksomhet. Regjeringen foreslår i tillegg å fjerne grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer. Budsjettvirkningene av forslagene til endringer i skatter og avgifter i 2004 er om lag provenynøytrale på bokført basis, mens de gir en inntektsøkning på om lag 80 millioner kroner påløpt. Se egen pressemelding.

Regjeringen foreslår dessuten å opprette et fond for miljøvennlig gassteknologi med en fondskapital på 2milliarder kroner. Fondet opprettes etter modell av Fondet for forskning og nyskaping, og skal gi grunnlag for en mer langsiktig og stabil offentlig finansiering av utviklings­prosjekter for miljøvennlig gassteknologi, herunder teknologier for gasskraft med CO2-håndtering. Som et ledd i Regjeringens strategi etableres det også et innovasjonsselskap i Grenland som skal forvalte avkastningen fra fondet. Kapitalen i Fondet for forskning og utdanning foreslås økt med 1 milliard kroner.

Tabellen oppsummerer tidligere vedtatte bevilgningsendringer og Regjeringens forslag til endringer på statsbudsjettet for 2004 i proposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2004. Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner er ikke medregnet. Endringer på poster som korrigeres ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, samt økte utgifter og inntekter på 367,5 millioner kroner i forbindelse med innføring av el-avgift fra 1. juli 2003, er heller ikke tatt med i denne oversikten.

Forslag fremmet etter salderingen av statsbudsjettet for 2004. Millioner kroner

Forslag fremmet eller vedtatt av Stortinget tidligere i år

48

Pandemisk influensa (fugleinfluensa)

29

Pionerdykkerne i Nordsjøen

10

Andre forslag, netto

9

 

 

 

Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

1 400

Folketrygden, herunder sykepenger mv.

3 035

Statens lånekasse for utdanning, utdanningsstipend

338

Pionerdykkerne i Nordsjøen

284

Statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

202

Kontantstøtte

193

Heving av Gudrun Gisladottir og Rocknes-aksjonen

111

Økt bevilgning til politiet

100

Helseforetak, rusomsorg

100

Økt bistandsramme

45

Sluttbehandlingsavgift, avvikling av tilskuddsordning

-38

Vedlikehold av riksveger

-80

Barskogvernplan, erstatningsutbetalinger forskyves

-102

Innovasjon Norge

-149

Statens lånekasse for utdanning, rentestønad

-209

Rentekompensasjon, omsorgsboliger, sykehjem og skoleanlegg

-210

Driftstilskudd barnehager

-215

Statsbygg, reguleringsfondet

-285

Statens Pensjonskasse

-412

Redusert reserveavsetning, inntektsoppgjør mv.

-845

Andre forslag, netto

-463

 

 

 

Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter

1 448

Utbytte fra selskaper

409

Tilbakeføring av støtte til skipsbygging

300

Rettsgebyr

233

Yrkesskadeforsikring

139

Eiendomssalg i Forsvaret

115

Refusjon av ODA-godkjente utgifter 1)

113

Avgift på elektrisk kraft (svensk modell)

100

Gebyrer i Vegdirektoratets virksomhet

48

Avgift på sluttbehandling av avfall

-35

Avgifter på drikkevarer

-125

Refusjoner fra bidragspliktige

-200

Andre forslag, netto

351

1) Økningen gjelder finansiering av ODA-godkjente utgifter til flyktningetiltak i Norge på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Tilsvarende beløp utgiftsføres over Utenriksdepartementets budsjett.