Nr.:

47/2004

Dato:

11.05.2004

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Regjeringen varsler endringer i reglene for petroleumsskatt

Regjeringen omtaler i Revidert nasjonalbudsjett justeringer i petroleumsskattesystemet som vil bli fremmet i statsbudsjettet for 2005 til høsten.

- Forslagene vil gi større sikkerhet for nye aktører, bedre lønnsomheten av investeringer blant annet i haleproduksjon og økt utvinning, og forenkle omsetningen av andeler på sokkelen, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Forslagene går ut på at:

  • staten vil utbetale skatteverdien av leteunderskudd i forbindelse med ligningen
  • staten vil utbetale verdien etter skatt av underskudd ved opphør av virksomheten
  • forenkling av skattemessige vilkår ved overdragelser av lisenser
  • friinntekten forseres til 7,5 prosent over 4 år
  • endringer i avskrivningsreglene for investeringer i felt med kortere levetid enn seks år
  • det legges til rette for større fleksibilitet i avtaler mellom oljeselskap og leverandørindustrien (incentivkontrakter) ved at særkrav til deltakerbegrepet i petroleumsskatteloven tas bort.

For å styrke den statlige finansieringen av petroleumsforskningen foreslår Regjeringen videre å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 1 milliard kroner fra 1. juli 2004.

Oljeindustriens skatteforslag vil gi kraftig inntektstap for staten

Oljeindustrien har, i regi av samarbeidsorganet Kon-Kraft, utarbeidet rapporten ”Forslag til skattemessige endringer for økt verdiskaping og aktivitet”. I rapporten foreslås det lavere særskattesats for nye felt og innføring av et volumfradrag for økt produksjon fra eksisterende felt.

Regjeringen har ikke fulgt opp Kon-Krafts forslag i Revidert nasjonalbudsjett. Forslagene vil over tid kunne gi et betydelig provenytap på i størrelsesorden 10 milliarder kroner pr. år. Finansdepartementet avviser dermed påstandene fra næringen om at de foreslåtte skatteendringene kan gjennomføres uten inntektstap for staten. I den forbindelse pekes det på at oljeindustriens forslag etter departementets syn ikke vil ha vesentlig effekt på leting eller utbygging av lønnsomme ressurser. Forslaget om et volumfradrag vil også medføre betydelige administrative problemer, samtidig som en slik ordning kan stimulere til samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer. I meldingen vises det til at prosjekter med moderat lønnsomhet i dag har lavere skattebelastning i petroleumsskattesystemet enn de ville hatt i landskattesystemet.

Kostnadsnivået på norsk sokkel må ned

- Et svært høyt kostnadsnivå er hovedutfordringen for norsk sokkel, og dette problemet kan ikke løses med skattelettelser, sier finansminister Per-Kristian Foss. Med blant annet kostnader for leteboring som er opp til 60 prosent høyere enn på britisk sokkel, må innsatsen rettes mot kostnadsreduksjoner og teknologiutvikling samt økt konkurranse og mangfold på sokkelen. Dersom kostnadene på sokkelen ikke reduseres, vil vesentlige ressurser være ulønnsomme både før og etter skatt. Med en høy oljepris og rekordhøye overskudd har oljeselskapene et godt utgangspunkt for selv å effektivisere sin virksomhet. Store skattelettelser ville imidlertid dempet presset på nødvendige kostnadsreduksjoner, samtidig som andre skatter måtte vært økt for å sikre staten inntekter, sier finansministeren.