Nr.:

48/2004

Dato:

11.05.2004

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Regjeringen foreslår etiske retningslinjer for Petroleumsfondet

Regjeringen legger frem forslag til etiske retningslinjer for forvaltningen av Statens petroleumsfond i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Retningslinjene er i samsvar med rapporten fra Graverutvalget (NOU 2003:22).

- Staten skal gjennom sitt eierskap i Petroleumsfondet sikre at kommende generasjoner får ta del i oljeformuen. Samtidig skal en gjennom dette eierskapet respektere grunnleggende rettigheter hos dem som blir berørt av virksomheten til selskapene fondet investerer i, sier finansminister Per-Kristian Foss.

De etiske forpliktelsene skal ivaretas gjennom tre virkemidler:

- Eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansielle avkastning. I mange tilfeller vil det være et sammenfall mellom finansielle og etiske hensyn.

- Filtrering: Systematisk utelukking av produsenter av følgende våpen- og ammunisjonstyper: Kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, ikke-detekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, kjernevåpen og klasebomber. Dette er våpentyper som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

- Uttrekk: Individuell utelukking av selskaper der det er en uakseptabel risiko for i fremtiden å medvirke til grove krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlig miljøskade.

Norges Bank skal ha ansvaret for å fremme etikk i eierskapsutøvelsen, mens Finansdepartementet skal beslutte om konkrete selskaper skal utelukkes fra fondet.

Det skal opprettes et etisk råd på fem medlemmer som skal gi Finansdepartementet råd om filtrering og uttrekk i henhold til de etiske retningslinjene.

Revidert nasjonalbudsjett 2004 inneholder også en evaluering av Miljøfondet som indikerer at de miljømessige resultatene har vært begrenset. Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet til at en ikke vil videreføre prøveordningen med et eget miljøfond, når det nå foreslås etiske retningslinjer for hele fondet.

Regjeringen legger opp til å etablere etiske retningslinjer i andre halvår 2004, etter Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett.