Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) måler den såkalte AKU-ledigheten. AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spør et representativt utvalg av befolkningen blant annet om de er arbeidssøkere. Aetat offentliggjør tall over registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene. AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer i ulike land. Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenliknet med de fleste andre OECD-land. I 2003 utgjorde AKU-ledigheten 4,5 prosent av arbeidsstyrken, den høyeste siden 1996, mens gjennomsnittlig ledighet i perioden 1995-2002 var 3,9 prosent. Til sammenlikning var arbeidsledigheten 8,8 prosent i euroområdet og 6,6 prosent i USA.

Arbeidsledigheten, målt ved sesongjusterte tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), har avtatt fra 4,7 pst. av arbeidsstyrken i 3. kvartal i fjor til 4,3 prosent i 1. kvartal i år. Nedgangen må i hovedsak ses i sammenheng med nedgang i arbeidsstyrken i denne perioden. Summen av registrerte ledige og personer på ordinære arbeidstiltak har derimot vært stabil siden i fjor høst. De ulike forløpene for AKU-ledige og registrerte ledige siden i fjor høst kan blant annet skyldes at AKU er en utvalgsundersøkelse og dermed beheftet med betydelig usikkerhet. En moderat økning i antall ledige stillinger kan tyde på at etterspørselen etter arbeidskraft er i ferd med å ta seg opp. Med ytterligere oppgang i aktiviteten i fastlandsøkonomien er det ventet at bedriftene etter hvert vil øke sysselsettingen for å møte den økte etterspørselen. AKU-ledigheten anslås nå til 4,3 prosent som gjennomsnitt for 2004, og 4,1 prosent i 2005. For inneværende år er dette 0,4 prosentpoeng lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2004.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.1.